Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
WYMAGANIA WOBEC GABINETU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO, W KTÓRYM WYKONYWANE BĘDĄ PROCEDURY ZABIEGOWE
z dnia 2012-03-30

 

   

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych, w przypadku realizacji procedur zabiegowych musi posiadać gabinet diagnostyczno-zabiegowy, o ile warunek posiadania takiego gabinetu został zapisany w zał. nr 3  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653) z późn. zm.

Świadczeniodawca wykonujący procedury zabiegowe, których warunkiem realizacji jest posiadanie gabinetu diagnostyczno- zabiegowego w miejscu lub w lokalizacji,  musi posiadać wydzielone odrębne pomieszczenie spełniające wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) lub w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 marca 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) obowiązujące do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do 30.06.2012 r.

Ze względu na fakt, iż gabinet diagnostyczno-zabiegowy musi umożliwiać wykonywanie wskazanych przez Ministra Zdrowia procedur zabiegowych w warunkach aseptyki, nie może być tym samym pomieszczeniem w którym odbywają się przyjęcia pacjentów.

W przychodni w której udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach kilku poradni dopuszcza się jeden wspólny gabinet diagnostyczno-zabiegowy pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego dla poszczególnych poradni. Czas pracy gabinetu diagnostyczno-zabiegowego powinien być tożsamy z czasem pracy poradni. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ (czas pracy w godz.8.00 – 18.00), nie może  służyć do realizacji świadczeń zabiegowych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Poradnie ginekologiczne, urologiczne oraz w których udzielane są świadczenia o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego powinny mieć bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym w bidet.

 

Uwaga! Stwierdzenie  niezgodności  pomiędzy danymi zawartymi w ofercie a stanem faktycznym zastanym w trakcie kontroli może stanowić podstawę odrzucenia oferty

Michał Dzięgielewski
p.o. Z-cy Dyrektora DOW NFZ
ds.Medycznych

  Kontakt tel. 71 7979432, 7979230, 7979383