Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
Zasady rozliczeń w 2014 roku
z dnia 2014-02-05

 

   

Zasady rozliczeń w 2014 r.

 

dot. Zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku 2014 wraz z obowiązującą dokumentacją rozliczeniową we wszystkich rodzajach umów za wyjątkiem umowy w rodzajuZaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi .

 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.11.2013r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego- rachunki z tytułu realizacji umowy począwszy od 1 stycznia roku 2014, Świadczeniodawca może przedłożyć w formie papierowej (wraz z dotychczas obowiązującą informacją o rachunku w postaci komunikatu REF) lub przesłać wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-fakturę poprzez aplikację Portal Świadczeniodawcy Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym w powyższym Zarządzeniu Prezesa NFZ, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

Informacje dodatkowe w przypadku wybrania przez Świadczeniodawcę przesyłania rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-faktury:

a) prosimy o zapoznanie się z opublikowanym w dniu 21-01-2014 r. na internetowej stronie Centrali NFZ komunikatem pn. Komunikat  dotyczący Zarządzenia Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego .

b) przesłanie rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-faktury – powinno być zgodne z wymogami i standardem określonym w powyższym zarządzeniu, w tym, w szczególności określonymi w p. 1.3. załącznika do w/w zarządzenia [- 1.3. Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.], tj.pliki powinny być spakowane w formacie ZIP. Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: [*.ERX] (gdy komunikat@typ=”RACH”), [*.EFX] (gdy komunikat@typ=”FAKT”), [*.ENX] (gdy komunikat@typ=”NOTA”). Plik musi być utworzony i przesłany z użyciem strony kodowej UTF-8.

c) przesłanie rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-faktury odbywa się w aplikacji Portal Świadczeniodawcy, przy użyciu dokładnie takiej samej funkcjonalności i w tej samej lokalizacji jak podczas przesyłania komunikatu REF, tj. po zalogowaniu się w aplikacji Portal Świadczeniodawcy wybieramy kolejno link Moje umowy (w dziale Umowy na realizacje świadczeń)-> następnie wybieramy przycisk Importuj dokumenty rozliczeniowe -> następnie (w dziale Wysyłanie dokumentu do OW NFZ) wybieramy kolejno przyciskPrzeglądaj …a następnie po wskazaniu pliku w zadanej lokalizacji wybieramy przycisk Wyślij

Ponadto w związku z zapisami § 23 p.3 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przesyłanie za dany miesiąc rozliczeniowy rachunku jako tzw. e-faktury w Portalu Świadczeniodawcy będzie możliwe dopiero od pierwszego roboczego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po jego upływie. Zatem, dla przykładu rachunek (e-faktura) za miesiąc rozliczeniowy styczeń 2014 r. będzie można przesłać na Portalu Świadczeniodawcy od dnia 03 lutego 2014r. (z uwagi na fakt iż dzień 1 i 2 luty 2014r. są dniami wolnymi). Niniejsze organicznie nie dotyczy rozliczeń umów z zakresu Lecznictwo uzdrowiskowe.

Podobnie jak przy komunikacie REF należy pamiętać o sprawdzeniu stanu przetworzenia importu przesyłki, tj. czy została zaimportowana pozytywie, czy też nastąpiło odrzucenie w trakcie importu ze względu na problemy/błędy.

Uwaga: powyższa funkcjonalność nie dotyczy rachunków utworzonych w aplikacjach SIMP oraz SRU, ze względu na to, że podczas wystawiania rachunków w tych aplikacjach udostępniono możliwość wyboru określenia, czy dany rachunek ma być w formie rachunku w dotychczasowej postaci papierowej bądź w nowej formie elektronicznej, czyli tzw. e-faktury.

d) fakt przesłania faktury/rachunku w formie elektronicznej wyklucza przedłożenie tej samej faktury/ rachunku w formie papierowej

e) załączniki do e-faktury

- w przypadku przekazania dokumentu e-faktury do szablonu rachunku, do którego wymagane jest przekazanie załączników będących dokumentami uprawniającymi typu 1) decyzja wójta/burmistrza lub 2) dokument uprawniający UE, system umożliwi Świadczeniodawcy na Portalu Świadczeniodawcy dołączenie do przekazanego eDokumentu (e-faktury) załączników tj. plików ze skanami tych dokumentów.   

Lista dokumentów uprawniających do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego będzie wynikała z informacji przekazanych przez Świadczeniodawcę i uwzględniała wygenerowane szablony korygujące, które mogą ograniczyć pierwotną listę dokumentów wymaganych do przekazania w ramach szablonu rachunku. 

Dopuszczalne formaty plików to PDF, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku z załącznikiem to 10 MB

- w przypadku pozostałych załączników innych niż wymienione powyżej, a określonych w niniejszym komunikacie, Świadczeniodawca powinien przekazać wyłącznie w formie papierowej.

Uwaga: Z uwagi na zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku za pomocą podpisu elektronicznego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego, w przypadku e-faktury nie będzie już wymagane przedłożenie załącznika do faktury/rachunku z aplikacji Portal Świadczeniodawcy, pomimo, iż jest on nadal wymagany w przypadku przekazywania faktury/rachunku w dotychczasowej formie papierowej.

 

Uwagi ogólne :

 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy przypomina , iż z godnie z art. 50ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz 1027, z póź zm.) świadczeniodawca każdorazowo przed przyjęciem deklaracji wyboru oraz przy udzielaniu świadczeń- obowiązany jest do potwierdzania uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń.

Potwierdzanie uprawnień dokonywane jest z wykorzystaniem usługi ElektronicznejWeryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców udostępnionej przez Fundusz, a w przypadku braku potwierdzenia- na podstawie dokumentu okazanego przez świadczeniobiorcę albo złożonego oświadczenia, zgodnie z przepisami ust. 6-9 art. 50 ustawy.

Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe dokonanie potwierdzenia z wykorzystaniem usługi EWUŚ, świadczeniodawca zobowiązany jest umożliwić świadczeniobiorcy potwierdzenie prawa do świadczeń w sposób określony w art. 50 ust. 6 ustawy.

 

Dodatkowo informujemy, iż na podstawie art. 50a ust. 3 ustawy należności z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca może przedstawić na jednym rachunku.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / K AOS nadal obowiązują następujące typy rachunków przekazywane dla dokumentów rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, obowiązujące również od 1 września 2013 dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ/KAOS:

 

·         11 - dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy)

·         12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie   dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

·         13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy.

 

Przypominamy, iż tytuły uprawnień obowiązujące na podstawie przepisu § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finasowania świadczeń ze środków publicznych pozostają bez zmian.

 

 

Uwagi dot. dokumentacji rozliczeniowej składanej w postaci papierowej:

 

I.       Umowy w rodzaju:

 

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (z wyłączeniem KAOS) – 02/1, 02/3

2. Leczenie Szpitalne – 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5

3. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 04/1

4. Rehabilitacja lecznicza – 05/1

5. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – 11/1, 11/3

6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 14/1

7. Opieka paliatywna i hospicyjna – 15/1

8. Leczenie stomatologiczne – 07/1

9. Profilaktyczne programy zdrowotne – 10/1

10.Ratownictwo medyczne – 16/1

11.Pomoc doraźna i transport sanitarny – 17/1

Obowiązujące dokumenty:

-     raport statystyczny w wersji elektronicznej

-     faktura/rachunek w wersji papierowej i elektronicznej

-     załącznik do faktury/rachunku (wydruk z aplikacji Portal Świadczeniodawcy).

 

 

UWAGA: Wartość faktury/rachunku przedstawionej do rozliczenia musi być zgodna z załącznikiem wygenerowanym z aplikacji Portal Świadczeniodawcy.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Dla umowyw rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, obowiązującym dokumentem rozliczeniowym w celu sfinansowania świadczeń w zakresie – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego– jest faktura/rachunek utworzona na podstawie danych zawartych w  aplikacji rozliczeniowej SIMP. Za przekazanie raportu statystycznego uważa się wypełnienie i zatwierdzenie odpowiednich pól aplikacji rozliczeniowej SIMP.

 

2. Dla umowy w rodzaju Leczenie Szpitalne- Chemioterapia- w przypadku rozliczania świadczeńwymienionych w Katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne – chemioterapia, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. z późn. zm., Świadczeniodawca wraz ze standardowym kompletem dokumentacji rozliczeniowej musi złożyć dodatkowo dokumentację wymienioną w § 15 ust. 12 w/w zarządzenia :

… kopia faktury zakupu leku sprowadzonego z zagranicy w trybie importu docelowego, decyzja Ministra Zdrowia oraz lista pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie, obejmująca imię, nazwisko, wiek, numer PESEL, o której mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 349).”

3. Dla umowy w rodzaju Leczenie Stomatologiczne: Zgodnie z § 15 ust. 4 zarządzenia
nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, Świadczeniodawca, realizujący umowę w zakresie programu ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, zobowiązany jest do dołączenia do rachunku sprawozdania z procedur wykonanych pacjentom objętych programem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.

 

4. Dla umowy w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresach:

- program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny,

- program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki,

- program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy, w pracowni stacjonarnej i pracowni    mobilnej,

- program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki

obowiązującym dokumentem rozliczeniowym jest faktura/rachunek, utworzona na podstawie  danych zawartych waplikacji rozliczeniowej SIMP. Za przekazanie raportu statystycznego w tego rodzaju umowie uważa się wypełnienie i zatwierdzenie odpowiednich pól aplikacji rozliczeniowej SIMP.

5. Zgodnie z § 23 ust. 6 OWU - w przypadku rozliczenia świadczeń udzielonych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy tj.  decyzji administracyjnej (zgody wójta/burmistrza) dodatkowo do dokumentacji rozliczeniowej należy dołączyć kopię stosownej decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Świadczeniobiorcy, potwierdzającej prawo do świadczeń.

6.Uwaga: dotyczy Świadczeniodawców wystawiających rachunki w aplikacjach SIMP oraz SRU.Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w trakcie wystawiania w tych aplikacjach rachunków/faktur, składanych do DOW NFZ w wersji papierowej, nie zaznaczać omyłkowo, że są to dokumenty typu e-faktura. Powyższe działanie spowoduje konieczność usunięcia nieprawidłowego dokumentu i ponowne wystawienie rachunku poprawnego.

 

II. Umowy w rodzaju:

 

1.      Podstawowa Opieka Zdrowotna- 0113, 0112

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2013/DI, dane przekazywane w komunikacie REF z tytułu świadczeń POZ/KAOS rozliczanych stawką kapitacyjną od stycznia 2014 roku, będą generowane z wykorzystaniem szablonów rachunków, co ma związek z likwidacją dotychczas obowiązującego komunikatu typu Z_RDP i zastąpieniem go komunikatem typu R_UMX.

Komunikat R_UMX (szablon rachunku) będzie przekazywany świadczeniodawcy za pomocą e-mail oraz udostępniony na Portalu Świadczeniodawcy, gdzie nastąpi udostępnienie listy szablonów oraz listy deklaracji, które zostały ujęte w szablonach.

Ścieżka dostępu do pobrania szablonów rachunków za deklaracje POZ/KAOS została dołączona w materiale pomocniczym, jako załącznik nr 2 PDF do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z opublikowanym w dniu 21-01-2014 r. na internetowej stronie Centrali NFZ komunikatem pn. Komunikat w sprawie rozliczania deklaracji POZ/KAOS .

 

Uwaga: Świadczeniodawcy, którzy są WYŁĄCZNIE realizatorami świadczeń dot. Transportu Sanitarnego (tj. nie realizują świadczeń w ramach podstawowych  list lekarza, pielęgniarki, położnej ) będą mieć prezentowany komunikat R_UMX wyłącznie na Portalu Świadczeniodawcy, czyli nie będą otrzymywać go w formie wiadomości e-mail.

 

Obowiązujące dokumenty:

- faktura/rachunek w wersji papierowej i elektronicznej

-załącznik do faktury/rachunku (wydruk z aplikacji Portal Świadczeniodawcy) zgodnie
z danymi przedstawionymi na Portalu Świadczeniodawcy.

 

UWAGA: Wartość faktury/rachunku przedstawionej do rozliczenia musi być zgodna z załącznikiem do faktury/rachunku.

 

       Świadczenia wykonane w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia oraz świadczenia położnej POZ wykonane w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy należy sprawozdawać za pomocą aplikacji rozliczeniowej SIMP oraz przedstawiać do rozliczenia w odrębnym rachunku.

 

Udzielenie świadczenia w zakresie transportu sanitarnego ,,dalekiego’’ w POZ odbywa się na podstawie zgody dyrektora DOW NFZ, a podstawą finansowania jest informacja o zrealizowanych przewozach.

W celu rozliczenia przedmiotowych świadczeń (produkty o kodach 01.0010.149.13 i 01.0010.150.13) do faktury/rachunku należy dołączyć :

* specyfikację przewozów, zawierającą liczbę przebytych kilometrów w odniesieniu do każdego przewozu (zgodnie z § 30 ust. 2 Zarządzenia Prezesa nr 69/2013/DSOZ z dnia 27.11.2013r. oraz

-dane osobowe pacjenta: imię, nazwisko, nr PESEL, adres,

-dane zleceniodawcy,

-dane dotyczące zlecenia na przewóz: datę przyjęcia zlecenia, docelowe miejsce, przyczyna transportu

-datę realizacji zlecenia i rodzaj transportu (zwykły, daleki),

-liczbę przejechanych kilometrów

* potwierdzoną kopię zgody Dyrektora DOW NFZ na transport

* kopiękarty drogowej

 

III. Umowa w rodzaju:

 

1. Lecznictwo uzdrowiskowe

 

Obowiązujące dokumenty:

-     raport statystyczny w wersji elektronicznej

-     faktura/rachunek sporządzona jako wydruk z aplikacji rozliczeniowej SRU

-     raport statystyczny w postaci wydruku z aplikacji rozliczeniowej SRU.

 

           Ponadto na podstawie zapisu w § 11 ust. 12 Zarządzenia 55/DSM/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.10.2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe – w przypadku udzielania świadczeń osobom, o których mowa w ust. 11, tj. „zwolnionym z częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym na mocy art. 33 ust. 4 ustawy oraz pracownikom zakładów wymienionych w zał. 4 do ustawy z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest …”, do dokumentów o których mowa powyżej Świadczeniodawca dołącza „oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym” sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia oraz odpowiednie dokumenty określone w tym oświadczeniu.

 

UWAGA: Zgodnie z §10 ust.1 i 2 ww. zarządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest dołączyć w formie pisemnej do raportu statystycznego i rachunku oraz przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do oddziału Funduszu informację o zaistnieniu okoliczności niestawienia się świadczeniobiorcy na leczenie w terminie lub w przypadku braku wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego, samowolnego przerwania leczenia,  przerwania z uzasadnionych przyczyn ustalonego programu leczenia balneologicznego, albo wydalenia świadczeniobiorcy.

 

 

IV . Umowa w rodzaju:

 

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS) – 02/4

 

Obowiązujące dokumenty:

-     faktura/rachunek w wersji papierowej i elektronicznej

-     załącznik do faktury/rachunku (wydruk z aplikacji Portal Świadczeniodawcy) sporządzony zgodnie z danymi przekazanymi na stronie DOW NFZ będącymi wynikiem weryfikacji list świadczeniobiorców objętych opieką przez Świadczeniodawcę na podstawie deklaracji wyboru z uwzględnieniem obowiązującego limitu miesięcznego w planie rzeczowo-finansowym.

Przypominamy, iż podobnie jak w POZ, dane przekazywane w komunikacie REF za deklaracje POZ/KAOS rozliczane od stycznia 2014 roku, będą generowane z wykorzystaniem szablonów.

 

 

ROZLICZENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH KONTROLI FUNDUSZU.

 

Na fakturach/rachunkach dot. rozliczenia wyników finansowych przeprowadzonej kontroli należy umieszczać odpowiedni zapis zawierający numer postępowania kontrolnego (np. „dotyczy postępowania kontrolnego nr 1/2014”). Przygotowanie w takiej formie dowody księgowe stanowią jedyne i prawidłowe rozliczenie wyników przeprowadzonej kontroli. Korekta polegająca na usunięciu wszystkich zakwestionowanych świadczeń do postępowania kontrolnego musi bezwzględnie stanowić odrębny dokument rozliczeniowy.

 

 

Przypominamy o konieczności podpisywania dokumentacji rozliczeniowej przez osoby do tego uprawnione lub posiadające stosowne upoważnienie obowiązujące w roku 2014, złożone w DOW NFZ.

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów znajdującymi się na stronie internetowej DOW NFZ w zakładce: Świadczeniodawcy/Kontakt.

 

Wykaz załączników dołączonych do komunikatu:

 

            Załącznik nr 1 - Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców rozliczających umowy obowiązujące w roku 2014.

Załącznik nr 2 - Materiał pomocniczy ws sposobu pobierania szablonu rachunku z PORTALU Świadczeniodawcy w POZ_KAOS

 

 

UWAGA:

W związku ze zmianami zapisów art. 106a-q ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011r. Nr 177, poz 1054, z późn. zmianami) oraz wejściem w życie uregulowań Rozporządzenia Ministra Finansów  z dniem 01.01.2014r nastąpiła zmiana zasad wystawiania faktur oraz faktur korygujących.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 Ustawy „FAKTURĄ” jest każdy dokument w formie papierowej i elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres danych, które powinny być zawarte na fakturze standardowej określa art. 106e Ustawy o podatku od towarów i usług,  natomiast  w przypadku faktur, mogących  zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e Ustawy zakres danych określa § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r.

W przypadku wystawienia faktury korygującej zgodnie z zapisami art. 106j ust.2 pkt 4 Ustawy wystawca jest zobligowany do  podania przyczyny korekty faktury.

Dokumenty powinny zawierać informację o podstawie zwolnienie od podatku:

- dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostaw towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze- art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT,

– dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, inne osoby wykonujące zawody medyczne , psychologów- art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT,

- dla usług transportu sanitarnego- art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT.

W związku z powyższym prosimy o szczegółowe zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi wystawiania faktur.

 

 

 

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  WEF/DRU