logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2016-07-11

   

Dolnośląski Oddział NFZ przedstawia załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o  wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym (dotyczy świadczeń udzielonych w trybie Art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla podmiotów nieposiadających umowy z NFZ).

Ponadto konieczne jest dołączenie do wniosku:

1.              kopii indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta potwierdzonej za zgodność z oryginałem w szczególności:  „…historii zdrowia i choroby oraz historii choroby, […] karty informacyjnej z leczenia szpitalnego” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),

 

2.              w przypadku świadczeń udzielonych przed dniem 1 stycznia 2013 r. - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających uprawnienia Świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

3.              zestawienie danych w wersji elektronicznej sporządzone według schematu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu, przekazywane na nośniku CD.

 

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  Wydział Organizacyjny

Pliki do pobrania
Zał. 1 - 40 kB
Zał. 2 - 97 kB
Zał. 3 - 9 kB