logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości I i II półrocze 2017r. – załącznik 3c do umowy POZ

2018-01-26

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2017  stwierdził braki w przedmiotowym zakresie.

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku nr 3c do umowy „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenie świadczeń lekarza poz wraz z ich okodowaniem dla celów sprawozdawczości” sprawozdawanych komunikatem XML typu „ZBPOZ” za rok 2017.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych do dnia 31 stycznia 2018r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

Wykaz świadczeniodawców został sporządzony na dzień 26.01.2018r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 8 kB