logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (UE/ESWH, ang. EU/EFTA). Obecnie pełna lista tych państw jest następująca: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Podczas pobytu zagranicą w każdym z wyżej wymienionych państw korzystać z EKUZ można w placówkach medycznych działających wyłącznie w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Pacjent legitymujący się EKUZ podlega obowiązkom i korzysta z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego EU/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Dokumenty EKUZ wydawane są przez oddziały NFZ od 1 stycznia 2006r. Z roku na rok zainteresowanie uzyskaniem dokumentu jest coraz większe, a liczba osób wnioskujących rośnie co roku w okresie wakacyjnym.

Liczby EKUZ wydane przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ (DOW NFZ) w kolejnych miesiącach lat 2015 - 2017 przedstawia poniższy wykres:


Dalsze wykresy pozwalają łatwo porównać liczby EKUZ wydane w poszczególnych dniach pracy DOW NFZ:
w czerwcu – poczynając od 23 tygodnia roku kalendarzowego 2016 i 2017


w lipcu – poczynając od 27 tygodnia roku kalendarzowego 2016 i 2017


DOW NFZ dostosował się do oczekiwań świadczeniobiorców w sprawie ułatwień uzyskania EKUZ i od 21 czerwca do 9 sierpnia 2017 r. w każdą środę osoby posiadające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych mają możliwość skorzystać z wydłużonego o 2 godziny, t. j. do 18:00, czasu pracy Centrum Obsługi Ubezpieczonych DOW NFZ we Wrocławiu przy ul. Dawida 2.

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a także w środy od 16 sierpnia b. r. włącznie, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Obsługi Ubezpieczonych DOW NFZ we Wrocławiu w zwykłych godzinach przyjęć interesantów, t. j. od 8:00 do 16:00.

Przed złożeniem wniosku o wydanie karty EKUZ należy zapoznać się z informacją i przygotować wniosek o EKUZ.

Kartę EKUZ na terenie Dolnego Śląska można uzyskać składając wniosek o jej wydanie:

osobiście w punktach wydawania EKUZ

- we Wrocławiu przy ul. Dawida 2
- w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20
- w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 12
- w Legnicy przy ul. Jana Pawła II 7
- w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21

korespondencyjnie poprzez przesłanie scanu wypełnionego i podpisanego wniosku oraz kompletu stosownej dokumentacji zgodnie z miejscem zamieszkania na adres poczty elektronicznej:

Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl
Legnica: wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
Jelenia Góra: wniosek_jg@nfz-wroclaw.pl
Wałbrzych: wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl

lub pocztą zwykłą na adresy:

- Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6
- Delegatura DOW NFZ , 59 – 220 Legnica ul. Jana Pawła II 7
- Delegatura DOW NFZ , 58 – 500 Jelenia Góra ul. Wolności 18
- Delegatura DOW NFZ , 58–300 Wałbrzych al.Wyzwolenia20

WAŻNE

Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres”.

!!! UWAGA !!!

Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.Poza sezonem wzmożonego zainteresowania uzyskaniem karty EKUZ procedura wydawania dokumentu EKUZ zajmuje średnio ok. 2 minuty od chwili przyjęcia wniosku w okienku i ok. 3 - 4 dni od wpłynięcia wniosku pocztą elektroniczną (bez wliczania czasu niezbędnego na dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego).

Lawina wniosków złożonych w jednym dniu osobiście, e-mailem i pocztą zwykłą może spowodować zator i nie pozwolić przeciążonej innymi zadaniami i wykruszającej się załodze DOW NFZ na dotrzymanie średniego czasu wydania EKUZ. Dokumenty wysyłane pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę bywają dostarczane przez operatora pocztowego w zaskakująco długim terminie.

Tym samym czas oczekiwania w okresie wakacyjnym w placówkach DOW NFZ uzależniony jest od ilości osób oczekujących i może wzrosnąć do 2 godzin. Natomiast wnioski wpływające korespondencyjnie realizowane są do 14 dni od momentu ich wpływu do NFZ (bez wliczania czasu niezbędnego na dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego).

Mamy szczerą nadzieję, że aktualizowane wykresy pozwalające łatwo porównać rok do roku (2016:2017) liczby kart EKUZ wydanych w poszczególnych dniach pracy DOW NFZ ułatwią zrozumienie sytuacji związanej z wydłużeniem czasu oczekiwania na uzyskanie dokumentu w naszych placówkach zarówno na podstawie wniosków składanych osobiście jak i korespondencyjnie.

Celem powyższej informacji jest zachęcenie Szanownych Państwa do nieodkładania na ostatnią chwilę wniosków o wydanie dokumentów EKUZ.

Bliższe informacje nt. karty EKUZ dostępne na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl