logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Dotyczy terminu przekazania załącznika nr 4 do umowy POZ (DPS)

2015-07-06

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina, że zgodnie zapisem zarządzenia nr 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

§15. Punkt 4. „Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 2 pkt 6, potwierdza się nie rzadziej niż dwukrotnie (w styczniu i lipcu) w każdym roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informacja, sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie, przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca każdego roku.”;

 

Wydział Informatyki – Dział Kart Elektronicznych przypomina, że załącznik nr 4 do umowy POZ (informacja o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza POZ / pielęgniarki POZ) składany do 7 lipca 2015 roku dotyczy  II półrocza 2015 roku.

Niezbędne jest umieszczenie na załączniku numeru umowy aktualnej na 2015 rok wraz z kodem świadczeniodawcy.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .