logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

komunikat w sprawie aneksu dotyczącego realizacji przepisów OWU w odniesieniu do świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne

2015-10-19

   

W związku z przesłanymi Państwu aneksami dotyczącymi dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U z 2015 r.  poz. 1400) powinniście je Państwo odesłać w ciągu 14 dni wraz z:

·         kopią uzgodnionego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

lub

·         kopią pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych sposobu podziału miesięcznie środków w przypadku, gdy u świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe

Jedynie w przypadku nie zawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o której mowa powyżej sposób podziału środków określa świadczeniodawca i przekazuje kopię swojej propozycji wraz z podpisanymi aneksami.

Niedostarczenie wskazanych powyżej dokumentów uniemożliwi skuteczne zawarcie przedmiotowych aneksów i przekazanie środków finansowych z nich wynikających.

Informujemy także, że w związku z wejściem w życie w dniu 14 października br. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U z 2015 r. poz. 1628) Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ będzie przygotowywał dla Państwa kolejne aneksy.

Przygotowanie przedmiotowych aneksów uwzględniających wzrost wynagrodzenia miesięcznego pielęgniarek i położnych o 100 zł uzależnione jest od wcześniejszego podpisania przez Państwa aneksów, o których mowa we wstępie. 

 

 

Joanna Waluchowska
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  tel 7979222