logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zgłaszania przerwy w udzielaniu świadczeń

2016-01-22

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, o zasadach realizacji umów wynikających z zapisów § 9 ust. 2-3 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. (Dz.U. 2015r. poz. 1400).

 

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie
z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.

2. Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem – także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie.

3. Przerwa w udzielaniu świadczeń, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu udzielonej na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, a w przypadku ambulatoryjnych świadczeń – w terminie 8 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

4. Za zgodę, o której mowa w ust. 3, uważa się także brak sprzeciwu dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, w przypadku ambulatoryjnych świadczeń termin ten wynosi 8 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

5. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu
o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.

Jednocześnie informujmy, że zgodnie z zapisami § 29-30 ust. 2-3 „Ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy Oddział może nałożyć
na Świadczeniodawcę karę umowną z tytułu nieprzekazania w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w § 9 ust. 2.

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ