logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości za I, II, III i IV kwartał 2015 r. w zakresie informacji dotyczącej badań diagnostycznych

2016-01-28

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując ponownej analizy sprawozdawczości za I, II, III i IV kwartał 2015 r. w zakresie informacji dotyczącej badań diagnostycznych w ramach umowy POZ/2015 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie.

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 6 ust. 2 do Zarządzenia NR 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. ( t.j. Zarządzenie  NR 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r.) Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania informacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych  wymaganym przez Fundusz i  zgodnie z okodowaniem określonym przez Fundusz w Słowniku badań diagnostycznych lekarza poz (opublikowanym na stronie internetowej w formie komunikatu - http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/slowniki,6640.html).

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych, za II, III i IV  kwartał 2015r., ujętych w Słowniku w terminie do 04 lutego 2016r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Zgodnie z § 13 umowy POZ/2014, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

Wykaz Świadczeniodawców został przygotowany na dzień 27 stycznia 2016r.   

 

  Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie 71/79-79-387.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz do badań diagnostycznych - 11 kB