logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Zasady rozliczeń w 2016r.

2016-02-02

   

dot. zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku 2016 wraz z obowiązującą dokumentacją rozliczeniową we wszystkich rodzajach umów za wyjątkiem umów w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz Aptek.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż dla umów realizowanych w roku 2016, z wyłączeniem umowy w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz Aptek obowiązują nadal zasady zawarte w komunikacie pt. „Zasady Rozliczeń 2015r.”z dnia 29.01.2015r. z uwzględnieniem następujących zmian:

1.w części: Uwagi ogólne

Anuluje się zapis lit. l w podtytule:

Informacje dodatkowe w przypadku wybrania przez Świadczeniodawcę przesyłania rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e faktury: „(..) e-faktury podpisane Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, czyli tzw. podpisem kwalifikowanym będą miały skrócony termin płatności o 1 dzień(…)”.

Od 2016 roku ujednolicono termin płatności (14 dni) dla dostarczanej dokumentacji rozliczeniowej niezależnie od jej formy (papierowa czy e-dokument). Powyższe wynika z zapisu § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r. poz.1400 z późn. zm.)- zwanych dalej OWU

2. w części: Informacje dodatkowe:

1) ust.5.: Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w OWU, w przypadku rozliczenia świadczeń udzielonych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy tj.  decyzji administracyjnej (zgody wójta/burmistrza) dla świadczeń realizowanych w roku 2016, DOW NFZ nie wymaga dołączania do dokumentacji rozliczeniowej kopii decyzji administracyjnej (zgody wójta/burmistrza).

2) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: zgodnie z § 23 ust.1 OWU, Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego (import świadczeń)  w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, natomiast naliczanie świadczeń i składanie dokumentacji rozliczeniowej z wykonania umowy następuje najpóźniej, w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu (zgodnie z § 27 ust.2 OWU).

3. w części II. Umowy w rodzaju:

1). Podstawowa Opieka Zdrowotna- 0113, 0112

Nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ i obowiązującym zarządzeniem jest Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ z dnia 19 listopada 2015r.( z późn. zm.).

 

5.  dodaje się część V.

Część V. Zasady rozliczeń dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne:

1. Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyłączeniem umowy w rodzaju POZ oraz w rodzaju Leczenie Szpitalne- świadczenia wysokospecjalistyczne:

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest comiesięczne przekazywanie do DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

- nr 7 do Zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września  2015 roku dla zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ do 30 czerwca 2016r. i określonych w załączniku nr 6 do niniejszego Zarządzenia (300 zł na etat),

-nr 8 do Zarządzenia nr 70/2015DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
16 października 2015 roku. dla zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ do 30 czerwca 2016r. i określonych w załączniku nr 7 do niniejszego Zarządzenia (100 zł na etat).

W treści faktura winna zawierać opis „z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia OWU za miesiąc….. rok…..do umowy……..”

W przypadku składania dokumentacji rozliczeniowej w formie papierowej należy dołączyć wydruk z Portalu Świadczeniodawcy pt. „załącznik do faktury”, który jest specyfikacją zakresów przedstawionych do sfinansowania.

Uwaga:

Oświadczenia winny być przekazane do DOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e-dokumentu.

Oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

Wzorów oświadczeń nie należy modyfikować ani zmieniać ich treści.

 

2. Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju POZ:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest przekazanie do DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym:

- Załącznik nr 1 do zarządzenia - „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi stycznia i września 2016 roku.

- Załącznik nr 6a do umowy POZ - „Oświadczenie o przekazaniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, należy składać co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Uwaga 1:

Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego  i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.

Uwaga 2.

Oświadczenia winny być przekazane do DOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e-dokumentu.

Oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

Wzorów oświadczeń nie należy modyfikować ani zmieniać ich treści.

Uwaga 3.

Szczegółowy komunikat dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne został opublikowany na stronie DOW NFZ w dniu 21.01.2016r.

Wykaz załączników dołączonych do komunikatu:

-  nr 8 do Zarządzenia nr 70/2015DSOZ

 - nr 7 do Zarządzenia nr 61/2015DSOZ

-  załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ

 - załącznik nr 6a do umowy POZ

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów znajdującymi się na stronie internetowej DOW NFZ w zakładce: Świadczeniodawcy/Kontakt.

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Pliki do pobrania
- nr 7 do Zarządzenia nr 61/2015DSOZ - 197 kB
nr 8 do Zarządzenia nr 70/2015DSOZ - 244 kB
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ - 239 kB
załącznik nr 6a do umowy POZ - 324 kB