logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b i 4 (komunikatem XML typu „ZBPOZ” ) za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

2016-02-09

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2015 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ przypomina, że zgodnie z:

1) § 6 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia NR 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. (t.j. Zarządzenie  NR 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r.). Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych określonym komunikatem XML typu „ZBPOZ” - załącznik nr 3b w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

2) § 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia NR 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. z późn. zm. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych określonym komunikatem XML typu „ZBPOZ” - załącznik nr 4 w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

 

W nawiązaniu do powyższego, w wyniku analizy sprawozdawczości w zakresie informacji o świadczeniach udzielonych w okresie realizacji umowy (załącznik 3b) oraz z realizacji umów o udzielanie świadczeń NiŚOZ (załącznik 4) do umowy POZ/2015 stwierdzono brak realizacji zapisów umowy w przedmiotowym zakresie (Świadczeniodawca nie przekazał załącznika / w załączniku brak danych / błędny załącznik). Wykaz Świadczeniodawców został przygotowany na dzień 09 lutego 2016 r.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załącznikach nr 3b oraz nr 4 w terminie do 11 lutego 2016 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 13 umowy POZ/2015 i § 6 umowy POZ/2015 w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  Telefon kontaktowy w przedmiotowym zakresie 71/79-79-387.

Pliki do pobrania
Zał 3b i 4 - 19 kB