logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej i rozliczających dodatkowe środki przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

2016-09-22

   

1. Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów w tym umowa 0112 w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) począwszy od miesiąca sprawozdawczego – wrzesień 2016 roku, Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania w DOW NFZ dokumentacji rozliczeniowej w postaci faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do w/w zarządzenia.

Uwaga: Powyższe nie dotyczy umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – umowa 0113.

 

2. Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - umowa 0113.

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi miesiąca września 2016 roku do umowy POZ należy złożyć :

·         Załącznik nr 2a do zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku  „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz kopię aktualnych dokumentów tj.:

 

1. kopię uzgodnionego porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, albo

2. kopię porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez okręgową radę okręgową radę pielęgniarek  i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczącej podziału środków, albo

3. informację o sposobie podziału środków, o których mowa w § 2 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r. poz.1400 z późn. zm.)

 

·         Załącznik nr 6 do umowy POZ stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku  - „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, który należy składać co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

 

Załączniki:

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ

Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ

Załącznik nr 6 do umowy POZ

Joanna Waluchowska
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Pliki do pobrania
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ - 192 kB
Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ - 239 kB
Załącznik nr 6 do umowy POZ - 317 kB