logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Zasady rozliczeń w 2017r.

2017-01-30

   

Zasady rozliczeń w 2017r.

dot. zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku 2017 roku wraz z obowiązującą dokumentacją rozliczeniową we wszystkich rodzajach umów za wyjątkiem umów w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz Aptek.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż dla umów realizowanych w roku 2017, z wyłączeniem umowy w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz Aptek obowiązują nadal zasady zawarte w komunikatach pt. „Zasady Rozliczeń 2015r.”z dnia 29.01.2015r. ze zmianami z dnia 02.02.2016r. z uwzględnieniem następujących zmian:

w części Informacje dodatkowe:       

Pkt 2.- zmianie ulega zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia – obowiązującym zarządzeniem jest Zarządzenie nr 68/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 roku (ze zm.).

Nie ulega zmianie obowiązek składania dokumentacji dodatkowej wynikającej z rozliczania świadczeń wymienionych w katalogu świadczeń dodatkowych zarządzenia.

Pkt 3. - nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju leczenie stomatologiczne– obowiązującym zarządzeniem jest Zarządzenie NFZ nr 57/2016/DSOZ  z dnia 29.06.2016r.

Składanie dodatkowej dokumentacji odnośnie sprawozdania z procedur wykonanych świadczeniobiorcom objętym Programem „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki” pozostaje bez zmian.

w części II. Umowy w rodzaju:

1). Podstawowa Opieka Zdrowotna- 0113

Nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ i obowiązującym zarządzeniem jest Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016r.(ze zm.)

2). Podstawowa Opieka Zdrowotna- 0112

Obowiązującym zarządzeniem jest Zarządzenie nr 72/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016r.

3). Lecznictwo Uzdrowiskowe-  nastąpiła zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
Obowiązującym jest Zarządzenie nr  63/2016/DSM z dnia 29.06.2016r. Bez zmian pozostaje konieczność dołączania dokumentacji dodatkowej wynikającej z ww. zarządzenia

 

w części V. Zasady rozliczeń dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne:

1. Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów w tym umowa w rodzaju POZ-0112 ale z wyłączeniem umowy POZ- 0113 i umowy Leczenie Szpitalne- świadczenia wysokospecjalistyczne:

Rozliczenie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1146) oraz Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 roku (ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczenia kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków jest comiesięczne przekazywanie do DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

- nr 3 do 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 roku (ze zm.)

Przypominamy, iż nadal obowiązują zasady:

- oświadczenia winny być przekazane do DOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e dokumentu.

- oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

- wzorów oświadczeń nie należy modyfikować ani zmieniać ich treści.

 

2. Świadczeniodawcy realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju POZ-0113:

podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne pozostaje, zgodnie z zarządzeniem nr 122/2016/DSOZ z dnia 12 grudnia 2016r. comiesięczne przekazanie wraz z fakturą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do umowy POZ.

Uwaga1: Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia nr 122/2016/DSOZ z dnia 12 grudnia 2016r oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi z realizacji umowy za miesiąc, od którego nastąpił wzrost finansowania (wzrost finansowania nastąpi od 1 września 2017 roku). W związku z powyższym przedmiotowa dokumentacja będzie wymagana do przedłożenia w DOW NFZ wraz z dokumentacją rozliczeniową z realizacji umowy za wrzesień 2017r. w październiku 2017 roku.

Uwaga 2: nie ulegają zmianie poniższe zasady:

- obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego  i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.

- oświadczenia winny być przekazane do DOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e dokumentu.

- oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

- wzorów oświadczeń nie należy modyfikować ani zmieniać ich treści.

Wykaz załączników dołączonych do komunikatu:

-  nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ 

-  nr 6 do umowy POZ

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów znajdującymi się na stronie internetowej DOW NFZ w zakładce: Świadczeniodawcy/Kontakt.

 

                                                                                  

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Pliki do pobrania
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ - 192 kB
Załącznik nr 6 do umowy POZ - 319 kB