logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości 2017r. - umowa POZ

2017-05-25

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2017 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia NR 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. z późn. zm. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej comiesięcznie, w formacie wymiany danych wymaganych przez Fundusz (odpowiednio: komunikat XML typu SWIAD „Komunikat szczegółowy NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych” lub typu ZBPOZ – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”), w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych do dnia 7 czerwca 2017r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

 

            Wykaz Świadczeniodawców został sporządzony na dzień 24.05.2017r.

 

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433.

Filip Gorczyński
Kierownik Działu
Aplikacji i Baz Danych

  .

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 10 kB