logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Informacja dotycząca warunków dodatkowo ocenianych w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-05-31

   

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące warunku dodatkowo ocenianego  w odniesieniu do zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej – Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przestawia poniższe informacje:

Powołując się na zapis w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05.08.2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn. zm.)  „Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach”  - oferent może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli wykaże dodatkowy potencjał wykonawczy w wymiarze równoważnika 1 albo 1/2 albo 1/4 etatu lekarzy wymienionych w tab. 1, przedmiot postępowania: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,  lp. I, ppkt. 1.1-1.3.  

Tym samym, wykazanie w ofercie 1/4 etatu lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii etc. - oznacza spełnienie wyłącznie warunku wymaganego i nie upoważnia do uzyskania dodatkowych punktów w ocenie oferty.

Jednocześnie przypominamy, że oferent który deklaruje spełnienie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać  w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, na które została złożona oferta.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  WSOZ