logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

2017-07-17

   

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) na okres: począwszy od 01.08.2017 r. na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: 50-525 Wrocław, ulica Joannitów 6

zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie  w zakresie:

koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju
(KO-CZR)

na obszarze województwa dolnośląskiego

 (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

1.     85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;

2.     85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;

3.     85143000-3 Usługi ambulatoryjne;

4.     85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;

5.     85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

6.     85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,

7.     85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ)  na obszarze: województwa dolnośląskiego):

Wnioski o zawarcie umowy mogą składać:

podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 maja 2017 r.  (ZAKRES KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR), posiadający zawartą z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujący świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.

Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie w postanowieniami zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy proszeni są o złożenie wniosków nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wniosek powinien byś sporządzony w wersji papierowej

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej http://www.nfz-wroclaw.pl

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioskujący może złożyć w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ tylko jeden wniosek dotyczący określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1,00 zł

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  WSOZ

Pliki do pobrania
Podstawy prawne - 12 kB