logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości I półrocze 2017r. załącznik 3c – umowa POZ

2017-08-08

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2017 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie.

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia NR 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. z późn. zm. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku nr 3c do umowy „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenie świadczeń lekarza poz wraz z ich okodowaniem dla celów sprawozdawczości” sprawozdawanych komunikatem XML typu „ZBPOZ” za rok 2017.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych do dnia 25 sierpnia 2017r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

Wykaz świadczeniodawców został sporządzony na dzień 8.08.2017r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 387, (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz - 8 kB