logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dofinansownie programów polityki zdrowotnej

2017-08-14

   

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych  lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  (Dz. U. z 2017r., poz.9)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku.

 

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu na adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6.

Termin składania wniosków na 2018 r. upływa z dniem 1 września 2017 r.

 

Wniosek musi zawierać:

1.      nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2.      określenia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;

3.      wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

4.      określenia wysokości wnioskowanego dofinansowania;

5.      określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

6.      harmonogram realizacji programu;

7.      planowane koszty realizacji programu;

8.      opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

9.      informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 

Zgodnie z art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:

1.      pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

2.      pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Wzór wniosku do pobrania jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Informacje dodatkowe (odniesienia do niezbędnych aktów prawnych):

UWAGA – świadczenia realizowane w ramach Programów Polityki Zdrowotnej przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami innymi niż gwarantowane (wykaz aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych do pobrania jako załącznik do niniejszego komunikatu).

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (wzór) - 25 kB
Wykaz aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych - 268 kB