logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LSZ oraz REH w warunkach stacjonarnych nie zakwalifikowanych do PSZ

2017-09-08

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) planuje przedłużyć okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych do dnia 30 września 2017 roku, w zakresach, które nie zostały zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 

- Umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)  do dnia 31 grudnia  2017r.,

 

- Umowy w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia  do dnia 31 grudnia  2017r.

 w zakresach:

 

- CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 

- Umowy w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne do 31 grudnia 2017r.

w zakresach:

 

- OKULISTYKA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA (włącznie z zakresami skojarzonymi),

- OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (włącznie z zakresami skojarzonymi) w obszarze grupy powiatów – region jeleniogórski,

- OKULISTYKA-HOSPITALIZACJA    (włącznie z zakresami skojarzonymi),

- ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA - (włącznie z zakresami skojarzonymi),

- ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA -(włącznie z zakresami skojarzonymi),

- ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA - (włącznie z zakresami skojarzonymi),

- OTORYNOLARYNGOLOGIA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA - (włącznie z zakresami skojarzonymi),

 - OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - (włącznie z zakresami skojarzonymi)

- Umowy w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne do 31 marca 2018r.

w zakresach:

 

 

 - UROLOGIA – HOSPITALIZACJA ((włącznie z zakresami skojarzonymi)

 - OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA (włącznie z zakresami skojarzonymi) w obszarze grupy powiatów region wrocławski,

 - IMMUNOLOGIA KLINICZNA – HOSPITALIZACJA

 - ONKOLOGIA KLINICZNA – HOSPITALIZACJA (włącznie z zakresami skojarzonymi)

 - GASTROENTEROLOGIA – HOSPITALIZACJA (włącznie z zakresami skojarzonymi) w obszarze grupy powiatów region jeleniogórski,

 - TELERADIOTERAPIA (włącznie z zakresami skojarzonymi)

 - ALERGOLOGIA – HOSPITALIZACJA

 

- Umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych do 31 marca 2018r. w zakresach:

 

- REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH  STACJONARNYCH,

- REHABILITACJA  NEUROLOGICZNA,

- REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA          TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH  STACJONARNYCH,

 

 

Umowy w pozostałych zakresach, które nie zakwalifikowały się do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wygasają z dniem 30 września 2017r.

 

Jednocześnie DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 13 ust. 6 „Ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016, poz. 1146 t.j.) „w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy świadczeniodawca przekazuje do oddziału wojewódzkiego Funduszu listy oczekujących na udzielenie świadczenia oraz dane świadczeniobiorców objętych planem leczenia w sposób umożliwiający ich identyfikację”. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia realizacji umowy, listy oczekujących oraz listy osób objętych planem leczenia należy przesłać w możliwie najkrótszym czasie.

 

Dane, o których mowa powyżej, powinny zawierać następujące informacje:

·         imię i nazwisko świadczeniobiorcy,

·         numer PESEL świadczeniobiorcy,

·         kod świadczeniodawcy,

·         VII część kodu resortowego,

·         VIII część kodu resortowego,

·         kod techniczny komórki organizacyjnej,

·         dokładny adres korespondencyjny do świadczeniobiorcy tj. kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu, lokalu,

·         numer telefonu do świadczeniobiorcy,

·         określenie czy dana osoba jest pacjentem pierwszorazowym czy też objętym planem leczenia.

Plik z danymi prosimy przygotować w excelu oraz zapisać na płycie CD. Dane na płycie należy zabezpieczyć hasłem, które prosimy przekazać e-mailem na adres rejestr_oczekujacych@nfz-wroclaw.pl lub telefonicznie pod numerami 71 79 79 274, 71 79 79 365, 71 79 79 366, 71 79 79 367.  W tytule e-maila prosimy wskazać kod świadczeniodawcy.

 

Jednocześnie przypomnieć należy o obowiązkach wynikających art. 20 ust 10 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 4 i 5 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązany wydać bezpłatnie świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy.

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ