logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy kolejek oczekujących

2018-01-18

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w nawiązaniu do wątpliwości dotyczących prowadzenia list oczekujących, publikuje odpowiedzi (przekazane przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w uzgodnieniu z  Ministerstwem Zdrowia) na pytania zgłaszane przez świadczeniodawców.

Pytanie 1.: Czy skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które jest ważne 30 dni, zachowuje swoją ważność w przypadku gdy świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca został wpisany na listę oczekujących, zaprzestał realizacji zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeniobiorca musi zapisać się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy?

Odpowiedź: Skierowanie zachowuje swoją ważność, ponieważ wymóg zarejestrowania skierowania w terminie 30 dni od jego wystawienia, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522, z późn. zm.) został zachowany, skoro świadczeniobiorca został wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia u pierwotnie wybranego świadczeniodawcy. Prawa świadczeniobiorcy w związku z zaprzestaniem realizacji przez świadczeniodawcę umowy zawartej z NFZ zostały określone w art. 20 ust. 10a – 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.). Z treści tych przepisów wyraźnie wynika, że świadczeniobiorca w opisanej wyżej sytuacji po otrzymaniu od dotychczasowego świadczeniodawcy zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących i dacie zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz zwróconego oryginału skierowania, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę w danym zakresie.

Pytanie 2.: Czy w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych można przyjąć, że skierowanie świadczeniobiorcy, który chce zapisać się ponownie na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, w związku z zaprzestaniem wykonywania świadczeń u świadczeniodawcy, u którego oczekiwał jest ważne 30 dni od daty wydania zaświadczenia przez tego świadczeniodawcę?

Odpowiedź: Przepisy nie precyzują sposobu postępowania w przedstawionej sytuacji, tj. w jakim czasie należy wpisać się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy. Nie ma więc podstaw do przyjęcia ograniczenia terminu ważności skierowania.

Pytanie 3.: Z jaką datą świadczeniodawca ma wpisać na listę oczekujących świadczeniobiorcę, który zgłasza się do niego z zaświadczeniem i skierowaniem od innego świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Czy ma to być data bieżąca, czy data z jaką był zapisany u świadczeniodawcy, u którego dotychczas oczekiwał?

Odpowiedź: Świadczeniodawca powinien wpisać świadczeniobiorcę na listę oczekujących z bieżącą datą. Jednocześnie świadczeniodawca powinien na liście odnotować fakt, że jest to pacjent, który oczekiwał na udzielenie świadczenia u innego świadczeniodawcy.

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ