logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zapewnienie przez świadczeniodawców bezpłatnych leków i wyrobów medycznych przy udzielaniu świadczeń.

2018-02-12

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina wszystkim Świadczeniodawcom, że zgodnie z zawartą z NFZ umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są oni zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Ustawa o świadczeniach) – Dz.U. 2017 póź. 1938 z póź. zm. oraz Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400 ze zm.). Zgodnie z art. 35 ustawy o świadczeniach Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. Także § 3 ust 5 OWU stanowi, że świadczeniodawca jest obowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i inne materiały konieczne do wykonania świadczenia na podstawie umowy.
W związku z powyższym niedopuszczalne jest wymaganie od pacjentów przynoszenia własnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i innych materiałów koniecznych do wykonania świadczenia na podstawie umowy, jak np. glukoza stosowana przy wyznaczaniu krzywej glikemicznej (cukrowej).
Stwierdzone nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, a związane z obciążeniem świadczeniobiorcy kosztami leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 1a OWU podlega karze umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy, za każde stwierdzone naruszenie.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  DOW NFZ