logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy świadczeniodawców, którzy podpisali aneks w zakresie przekazania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

2018-09-03

   

Dotyczy świadczeniodawców, którzy podpisali aneks w zakresie przekazania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w zakresach, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1373)

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1373), zwanego dalej „rozporządzeniem",

 

„Świadczeniodawca dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na poszczególne miesiące, w sposób wynikający z § 3 ust. 1 i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania podziału środków, przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału.”

 

Niewykonanie obowiązku wynikającego z powyższego zapisu rozporządzenia skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Łukasz Sendecki
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego