logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania

2018-11-13

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące realizatorami umowy POZ w zakresie: świadczenia lekarza POZ, które w 2018 r., przed datą wniosku, poniosły koszty zakupów sprzętu, oprogramowania i /lub szkoleń personelu, w celu informatyzacji procesu wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).

 

Wnioski należy składać w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu ul. Joannitów 6 (z wyłączeniem delegatur) do dnia 15.12.2018 r. (liczy się data wpływu wniosku do Oddziału).

 

Termin realizacji wniosków – liczony indywidualnie dla każdego wniosku – 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku w DOW NFZ.

 

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej Oddziałowi.

 

UWAGA!

1. W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: POZ - wniosek o dofinansowanie informatyzacji.

2. Każda strona wniosku powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

3. W części V wniosku należy wpisać numer rachunku bankowego zgodnego z zawartą umową o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ ( 0113/ ).

4. Załącznik nr 2 do wniosku - specyfikacja dofinansowania - dodatkowo należy wysłać w wersji elektronicznej (plik w formacie  Excel) na adres poz@nfz-wroclaw.pl z dopiskiem: POZ - wniosek o dofinansowanie informatyzacji oraz kod świadczeniodawcy.

 

Podstawa prawna:

 

1.     Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

 

2.     Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  .