logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2019-03-21

   

z dnia 21 marca 2019r.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku w ramach realizowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)/ kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS) stwierdzono świadczeniobiorców wskazanych do zapłaty, a po weryfikacji z bazą zgonów oznaczonych statusem 1037 deklaracja odrzucona – zgon.


Wobec powyższego DOW NFZ wzywa Państwa do :
- dokonania importu plików Z_WDP oraz R_UMX za wskazane miesiące rozliczeniowe,
- zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych wraz z fakturą/rachunkiem korektą na konto BGK O. we Wrocławiu 49113010330018796937200001 w terminie do 29 marca 2019 roku.

W przypadku niezachowania wyżej określonego terminu, DOW NFZ dokona potracenia nienależnie przekazanych środków z należności przysługującej Świadczeniodawcy (§ 28 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej –Dz. U. Nr , poz. 1146 z późn. zm.).
Korekty należy wykonać dla każdego wymaganego okresu sprawozdawczego tworząc odrębne dokumenty rozliczeniowe.

Grażyna Ćwik
Kierownik Działu
Obsługi Kart Elektronicznych

  .