logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Utworzenie 1 czerwca 2019 r. Terenowego Wydziału Kontroli w Departamencie Kontroli – tzw. „korpus kontrolerski”

2019-06-04

   

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), dalej jako „ustawa kontrolerska”, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu (DOW NFZ we Wrocławiu) przekazuje wszystkim podmiotom, u których toczy się obecnie lub toczyć się będzie w najbliższej przyszłości postępowanie kontrolne prowadzone przez NFZ, poniższą informację.

Przepisy ustawy kontrolerskiej wprowadzają istotną zmianę w zakresie zasad organizacji procesu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zmiany te będą wprowadzone stopniowo. Ustawodawca przewidział szereg przepisów przejściowych, które umożliwią systematyczne wprowadzenie nowych regulacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy kontrolerskiej wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, a więc w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Jednak ze względu na fakt, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, zasadnicza część korespondencji związanej z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają Państwo z DOW NFZ we Wrocławiu po 1 czerwca 2019 r. będzie pochodziła z nowej struktury (Terenowy Wydział Kontroli Departamentu Kontroli – Centrala NFZ)- co nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Jednocześnie DOW NFZ we Wrocławiu informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po dniu 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 - Dział IIIA (art. 61a-61zb)).

 

Urszula Stopa
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  WSOZ