logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Dofinansowanie oprogramowania dla świadczeniodawców

2019-06-12

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:

1)     podstawowa opieka zdrowotna lub

2)     podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub

3)     ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach, lub

4)     ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub

5)     leczenie szpitalne - oddziały szpitalne, lub

6)     leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub

7)     opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub

8)     rehabilitacja lecznicza, lub

9)     leczenie stomatologiczne, lub

10)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub

11)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub

12)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub

13)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – telekonsylium, lub

14)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub

15)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub

16)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub

17)  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub

18)  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub

19)  opieka paliatywna i hospicyjna

 

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące realizatorami ww. umów, które w 2018r. albo w 2019r., przed datą wniosku, poniosły koszty zakupów oprogramowania, u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenia lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) oraz u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej.

 

Wnioski należy składać w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu ul. Joannitów 6 (z wyłączeniem delegatur) do dnia 10.08.2019r. (liczy się data wpływu wniosku do Oddziału).

 

Termin realizacji wniosków – liczony indywidualnie dla każdego wniosku – 21 dni od daty złożenia poprawnego wniosku w DOW NFZ.

 

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału, do wysokości środków pochodzących z dofinansowania przyznanego Oddziałowi.

 

UWAGA!

 

1. W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wniosek o udzielenie dofinansowania.

 

2. Każda strona wniosku, specyfikacji dofinansowania - załącznik nr 2 powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

 

3. W części IV wniosku należy wpisać numer rachunku bankowego zgodnego z zawartą umową o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju wskazanym we wniosku.

 

4. Załącznik nr 2 do wniosku - specyfikacja dofinansowania - dodatkowo należy wysłać w wersji elektronicznej (plik w formacie  Excel) na adres dofinansowanie@nfz-wroclaw.pl z dopiskiem: wniosek o dofinansowanie oprogramowania oraz kod świadczeniodawcy.

 

Podstawa prawna:

1.     Zarządzenie Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców. ( link do zarządzenia).

 

2.     Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  .