logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zasady postępowania w przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń

2019-09-09

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom o zasadach postępowania w przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1-2 oraz 5. załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. Nr 2016, poz.1146,ze zm) Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym. Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem – także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. Za nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w § 9 pkt 2, Fundusz może nałożyć karę umowną zgodnie z § 30 ust.1 pkt. 3 lit. d OWU.

Z kolei w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.

 

            Należy także przypomnieć, że zgodnie z zapisem art. 20 ust. 8 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373.) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie”.

 

Podsumowując, prawidłowe działanie Świadczeniodawcy w przypadku planowanej przerwy w udzielaniu świadczeń obejmuje odpowiednio wczesne poinformowanie świadczeniobiorców i Funduszu o powyższym fakcie oraz udostępnienie w miejscu udzielania świadczeń wykazu najbliższych placówek udzielających świadczeń w tym samym zakresie.

W przypadku przerwy niezaplanowanej należy dodatkowo podjąć działania zmierzające do przywrócenia ciągłości udzielania świadczeń i poinformować o nich Fundusz. Zgłoszenie do Funduszu powinno nastąpić w formie pisemnej informacji, ze wskazaniem w szczególności daty początku i końca przerwy. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku naruszenia obowiązku realizowania umowy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

W załączeniu wzór powiadomienia o przerwie w udzielaniu świadczeń.

 

            W przypadku świadczeniodawców realizujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przypominamy dodatkowo o obowiązku wynikającym z art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy jest obowiązany wystąpić o zgodę Wojewody na częściowe zaprzestanie działalności leczniczej.

            Przypominamy również o obowiązkach nałożonych na Kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne określonych w art.14 ustawy z dnia 08.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239), a w szczególności w zakresie wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ

Pliki do pobrania
Załacznik - 29 kB