logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie podmiotów realizujących świadczenia w ramach Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

2020-01-10

   

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących podmiotów spełniających wymagania określone w załączniku nr 8 do przytaczanego rozporządzenia i zainteresowanych realizacją przedmiotowych świadczeń.

Zgodnie z zał. Nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia:

„Świadczeniodawca spełnia wymagania określone w załączniku nr 6 odpowiednio dla każdego świadczenia opieki zdrowotnej realizowanego w zakresie I poziomu referencyjnego, przy czym w skład zespołu terapeutycznego wchodzi co najmniej:

1) psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik co najmniej 2 etatów;

3) terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą – równoważnik co najmniej 1 etatu.”

Prosimy o informację wszystkie podmioty, które spełniają przedstawione wymagania i zdecydują się złożyć oferty na ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowych umów to 1 kwietnia 2020 r.

Deklaracje należy przekazać do dnia 17 stycznia 2020 roku na adres:
DOW NFZ ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław oraz na adres
alina.rokowska@nfz-wroclaw.pl.

 

Tel. do kontaktu 71 7979279

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ