logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości II półrocze 2019r. załącznik 3c – umowa POZ

2020-02-24

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2019  stwierdził braki w przedmiotowym zakresie.

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku nr 3c do umowy „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenie świadczeń lekarza poz wraz z ich okodowaniem dla celów sprawozdawczości” sprawozdawanych komunikatem XML typu „ZBPOZ” za rok 2019.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania brakujących danych do dnia 9 marca 2020r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

Wykaz świadczeniodawców został sporządzony na dzień 21.02.2020r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433.

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 8 kB