logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2020-03-18

   

DOW NFZ przekazuje informacje dla świadczeniodawców, którzy zamierzają złożyć do DOW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania, usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla świadczeniodawców POZ – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. ( link do zarządzenia) zmienione Zarządzeniem Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020r. (link do zarządzenia).


1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakupu oprogramowania jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu przez poprawnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami tj.:
- wniosek o udzielenie dofinansowania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia
- specyfikacja dofinansowania - wzór – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww.  Zarządzenia
- potwierdzone przez osobę reprezentująca świadczeniodawcę lub przez niego upoważniona za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę i sfinansowanie w 2020 roku ze środków własnych – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu:
o urządzeń informatycznych lub oprogramowania
o usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
o usługi umożliwiającej udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów  upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku:
I. Dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy muszą być zgodne z CEIDG lub KRS. 
II. Należy wymienić pełny kod umowy obowiązującej w roku 2020.
III. Liczba miejsc udzielania świadczeń Lekarza POZ w umowie powinna być zgodna z zawartą umową.
IV. Kwota powinna być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania załącznik nr 2.
V. Numer rachunku bankowego wskazanego do przesłania środków z dofinansowania powinien być zgodny z numerem rachunku we wskazanej we wniosku umowie.
VI. Podpisując wniosek świadczeniodawca oświadcza, że:
1. spełnia warunki otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu tj.
• posiada obowiązującą w okresie 01.01.2020- 31.12.2020 r.  umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2. wydatki  poniesione na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej objęte niniejszym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł,
VII. Świadczeniodawca zaznacza w punkcie VI ust 3 skreślając niepotrzebne, że ma lub nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
VIII. Wniosek musi być podpisany przez upoważnioną osobę. W przypadku, gdy osoba nie jest uprawniona do reprezentowania świadczeniodawcy z mocy prawa do wniosku należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. Ta sama osoba powinna być podpisana na wniosku i na specyfikacji dofinansowania – załącznik nr 2.

3. Specyfikacja dofinansowania  - załącznik nr 2 dodatkowe WAŻNE informacje

- w jednym wierszu specyfikacji należy ująć informacje wynikające tylko z jednej FV(rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania i dołączonej do wniosku
Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 9 i 10 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

- W pozycji „Nazwa świadczeniodawcy” należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 1,

- W pozycji „NIP świadczeniodawcy” należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 1,

- W pozycji „Czy podmiot ma możliwość odliczenia VAT (TAK/NIE)*” należy wpisać:
o TAK, jeżeli w punkcie VI ust. 3 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT
lub
o NIE, jeżeli w punkcie V ust. 4 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

- W kolumnach nr od 2 do 6 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.
- W kolumnie nr 7 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.
- W kolumnie nr 8 należy wpisać datę odbioru urządzenia informatycznego lub oprogramowania lub realizacji usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej  – uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.
- W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w pozycji dotyczącej podatku VAT) elementu kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 12 lub kolumnie nr 13 lub kolumnie nr 14 lub kolumnie 15 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w pozycji dotyczącej podatku VAT)
- W kolumnie nr 10 należy wykazać wnioskowaną kwotę dofinansowania pozycji wykazanej w kolumnie nr 12 lub nr 13 lub nr 14, lub nr 15 nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr 9. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 10 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania

 

Przykładowe wyliczenie kwot dofinansowania

zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 27/2019/DEF z dnia 28 lutego 2020r.

Dofinansowanie na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kwota dofinasowania

§ 4. ust. 1 pkt 1 lit. a

Poniesione wydatki netto mniejsze niż 6 504 zł x 80%

mniejsza niż 5 203,20 zł

§ 4. ust. 1 pkt 1 lit. b

Poniesione wydatki brutto mniejsze niż 7 999,92 zł x 80%

mniejsza niż 6 399,94  


- W kolumnie nr od 12 do 15 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej mają być objęte dofinansowaniem – dopuszczalne jest zatem wprowadzenie tu więcej niż jednej pozycji


Uwagi ogólne:
? Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy,
? Wniosek i załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania winien być sporządzony wg wzorów określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ, o którym mowa wyżej,
? Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania obejmuje podmioty udzielające świadczeń w ramach zawartej umowy w rodzaju określonym w § 1 ust. 2. Zarządzenia nr 27/2020/DEF Prezesa NFZ zmienionego Zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ.

Jednocześnie należy do DOW NFZ przesłać załącznik nr 2 jako plik w formacie MS Excel stanowiący specyfikacje dofinansowania. Na adres e-mail: dofinansowanie@nfz-wroclaw.pl z dopiskiem „wniosek o dofinansowanie informatyzacji” oraz kod świadczeniodawcy.

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:
- weryfikacji załącznika nr 1 tj. wniosku o udzielenie dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy) tel. 71/ 79 79 222, 233
- oprogramowania (Wydział Informatyki) tel. : 71/79 79 381
- weryfikacji załącznika nr 2 tj. specyfikacja dofinansowania  (Wydział Informatyki) tel.: 71/79 79 381

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .