logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez pielęgniarki i położne

2020-04-14

   

DOW NFZ przekazuje informacje dla świadczeniodawców, którzy zamierzają złożyć do DOW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych – komputery przenośne wykorzystywane przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ( link do zarządzenia).

 

 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakupu oprogramowania jest posiadanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej:

1)      świadczenia pielęgniarki POZ, lub

2)      świadczenia położnej POZ, lub

3)      świadczenia w zakresie diabetologii-AOP, lub

4)      świadczenia w zakresie kardiologii-AOP, lub

5)      świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- AOP, lub

6)      świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- AOP, lub

7)      świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,

8)      porada w poradni medycyny paliatywnej,

9)      świadczenia w hospicjum domowym,

10)    świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej następnie złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu przez świadczeniodawcę poprawnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami tj.:

-          wniosek o udzielenie dofinansowania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia

-          specyfikacja dofinansowania - wzór – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww.  Zarządzenia

-          potwierdzone przez osobę reprezentująca świadczeniodawcę lub przez niego upoważniona za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę i sfinansowanie w 2020 roku ze środków własnych – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu:

o    urządzenia informatycznego – komputer przenośny wykorzystywany przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej

 

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

 

1.   Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku:

I.              Dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy muszą być zgodne z CEIDG lub KRS. 

II.             Należy wymienić pełny kod umowy obowiązującej w roku 2020.

III.           Numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, która w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej.

IV.           Kwota powinna być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania załącznik nr 2.

V.            Numer rachunku bankowego wskazanego do przesłania środków z dofinansowania powinien być zgodny z numerem rachunku we wskazanej we wniosku umowie.

VI.           Podpisując wniosek świadczeniodawca oświadcza, że:

1.     spełnia warunki otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu tj.

2.     posiada obowiązującą w okresie 01.01.2020- 31.12.2020 r.  umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. rodzajach,

3.     wydatki  poniesione na zakup urządzeń informatycznych objęte niniejszym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

VII.          Świadczeniodawca zaznacza w punkcie VI ust 3 skreślając niepotrzebne, że ma lub nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

VIII.        Wniosek musi być podpisany przez upoważnioną osobę. W przypadku, gdy osoba nie jest uprawniona do reprezentowania świadczeniodawcy z mocy prawa do wniosku należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. Ta sama osoba powinna być podpisana na wniosku i na specyfikacji dofinansowania – załącznik nr 2.

 

2.   Specyfikacja dofinansowania  - załącznik nr 2 dodatkowe WAŻNE informacje

 

-          w jednym wierszu specyfikacji należy ująć informacje wynikające tylko z jednej FV(rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania i dołączonej do wniosku

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 9 i 10 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

 

-          W pozycji „Nazwa świadczeniodawcy” należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 1,

 

-          W pozycji „NIP świadczeniodawcy” należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 1,

 

-          W pozycji „Czy podmiot ma możliwość odliczenia VAT (TAK/NIE)*” należy wpisać:

o    TAK, jeżeli w punkcie VI ust. 3 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT

lub

o    NIE, jeżeli w punkcie VI ust. 3 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

 

-          W kolumnach nr od 2 do 6 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

-          W kolumnie nr 7 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

-          W kolumnie nr 8 należy wpisać datę odbioru urządzenia informatycznego lub oprogramowania lub realizacji usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej  uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

-          W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w pozycji dotyczącej podatku VAT) elementu kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 11 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w pozycji dotyczącej podatku VAT)

-          W kolumnie nr 10 należy wykazać wnioskowaną kwotę dofinansowania pozycji wykazanej w kolumnie nr 11 nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr 9. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

 

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 10 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania

 

Przykładowe wyliczenie kwot dofinansowania

zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 42/2020/DEF z dnia 20 marca 2020r.

 

Dofinansowanie na jedną pielęgniarkę lub położną

Kwota dofinasowania

§ 4. ust. 1 pkt 1 lit. a

Poniesione wydatki netto mniejsze niż 1500 zł x 80%

mniejsza niż 1200 zł

§ 4. ust. 1 pkt 1 lit. b

Poniesione wydatki brutto mniejsze niż 1845 zł x 80%

mniejsza niż 1476 zł

 

 

-          W kolumnie nr 11 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzeń informatycznych mają być objęte dofinansowaniem – dopuszczalne jest zatem wprowadzenie tu więcej niż jednej pozycji

 

 

Uwagi ogólne:

-         Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy,

-         Wniosek i załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania winien być sporządzony wg wzorów określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ, o którym mowa wyżej,

-         Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania obejmuje podmioty udzielające świadczeń w ramach zawartej umowy w rodzaju określonym w § 1 ust. 2. Zarządzenia nr 42/2020/DEF Prezesa NFZ.

 

Jednocześnie należy do DOW NFZ przesłać załącznik nr 2 jako plik w formacie MS Excel stanowiący specyfikacje dofinansowania. Na adres e-mail: dofinansowanie@nfz-wroclaw.pl z dopiskiem „wniosek o dofinansowanie informatyzacji” oraz kod świadczeniodawcy.

 

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

-         weryfikacji załącznika nr 1 tj. wniosku o udzielenie dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy) tel. 71/ 79 79 222, 233

-          oprogramowania (Wydział Informatyki) tel. 71/79 79 381

-          weryfikacji załącznika nr 2 tj. specyfikacja dofinansowania  (Wydział Informatyki) tel. 71/79 79 381

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .