logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości I półrocze 2020r.

2020-07-23

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2020 za I półrocze 2020 roku stwierdził braki w przedmiotowym zakresie (w załączeniu plik xls lista świadczeniodawców- stan na dzień 23.07.2020r). DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 5 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji w formie elektronicznej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku nr 23 do umowy „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenie świadczeń lekarza poz wraz z ich okodowaniem dla celów sprawozdawczości” sprawozdawanych komunikatem XML typu „ZBPOZ” za rok 2020.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załączniku nr 23 w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2020 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ o bezbłędnym przesłaniu pliku sprawozdawczości.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z § 14 umowy POZ, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 427

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 9 kB