logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2020-08-17

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku w ramach realizowanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)/ kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS) stwierdzono świadczeniobiorców wskazanych do zapłaty, a po weryfikacji z bazą zgonów oznaczonych statusem 1037 deklaracja odrzucona – zgon.

Wobec powyższego DOW NFZ wzywa Państwa do :

- dokonania importu plików Z_WDP oraz R_UMX za wskazane miesiące rozliczeniowe,

- zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych wraz z fakturą/rachunkiem korektą na konto BGK O. we Wrocławiu 49113010330018796937200001 w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

 

W przypadku niezachowania wyżej określonego terminu, DOW NFZ dokona potrącenia nienależnie przekazanych środków z należności przysługującej Świadczeniodawcy (§ 28 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2020r., poz. 320 z późn. zm.).

Korekty należy wykonać dla każdego wymaganego okresu sprawozdawczego tworząc odrębne dokumenty rozliczeniowe.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 71/79 79 425, 427, 433.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .