logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców – przywrócenie obowiązku sprawozdawczego

2020-09-04

   

Od 5 września 2020 roku przywrócony zostaje obowiązek sprawozdawczy wynikający z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1.

1 art. 23, art. 23a i art. 23b (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398)

Od tej daty świadczeniodawcę, który:

·         powrócił do pełnego udzielania świadczeń – obowiązuje pełna sprawozdawczość (statystyka i pierwszy wolny termin),

·         zawiesił udzielanie świadczeń – sprawozdawczość nie dotyczy,

·         ograniczył udzielanie świadczeń sprawozdawczość nie dotyczy list oczekujących na świadczenia, których czasowo nie udziela.

Natomiast informowanie o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych (PWT) realizować należy w następujący sposób.

1.     Świadczeniodawca, który powrócił do pełnego udzielania świadczeń ma obowiązek przekazywania PWT każdego jego dnia roboczego.

2.     PWT może być przekazywany raz w tygodniu, tylko w przypadku ograniczonych możliwości technicznych przewidzianych w ustawie o świadczeniach.

3.     Ze sprawozdawania PWT wyłączone są soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawa prawna

Art. 4 pkt 7 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1423), w zakresie dotyczącym art. 36 ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nadaje art. 36 ust. 1 brzmienie: :,, Przepisy art. 4–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10– 11c, art. 12 i art. 12b, art. 13 i art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. W związku z powyższym od 5 września 2020 r. przestaje obowiązywać świadczeniodawców zawieszenie obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ