logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący obowiązku respektowania uprawnień osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach

2020-09-24

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku respektowania uprawnień osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością posiadają :

           kobiety w ciąży;

           świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, tj:

o          świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

o          świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

           osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu);

           inwalidzi wojenni i wojskowi;

           żołnierze zastępczej służby wojskowej;

           cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

           kombatanci;

           działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

           osoby deportowane do pracy przymusowej;

           uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

           weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

           świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących;

           świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia;

           w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących;

           świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Jednocześnie przypominamy, iż osoby posiadające szczególne uprawnienia należy umieścić na liście oczekujących na dane świadczenie ze wskazaniem kategorii świadczeniobiorcy „poza kolejnością” oraz dodatkowo odnotować kategorię i rodzaj uprawnień.

Przypominamy również o konieczności umieszczenia pisemnej informacji o powyższych uprawnieniach w miejscach rejestracji pacjentów, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Z uwagi na otrzymywane zgłoszenia od świadczeniobiorców, DOW NFZ zobowiązuje Państwa do prawidłowej realizacji ww. zadań przez podległy Państwu personel medyczny, w szczególności w zakresie przestrzegania praw pacjenta oraz znajomości i stosowania przytoczonych przepisów.

 

Podstawa prawna: Art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ