logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie 1/12 wartości kontraktu od 1 października 2020 roku

2020-10-30

   

DOW NFZ informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami1 na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

1) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1–3, art. 11h ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19;

2) wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

Dodatkowo wyjaśniamy, że cytowany powyżej punkt 3 –  dotyczy wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii w innych przepisach prawa jak np. rozporządzeniach Ministra Zdrowia, Rady Ministrów.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku spełnienia któregoś z powyższych warunków stosowny wniosek winien być przekazany do DOW NFZ przy pomocy funkcjonalności udostępnionej w Portalu Świadczeniodawcy, analogicznie jak to było na początku roku 2020 r.

 

1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1837).

 

 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w. 235; 402; 495; 391; 455;

403; 428; 373;417;494

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DRU