logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dyrektor DOW NFZ zaprasza podmioty, które wykonują działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień

2020-12-17

   

                                                                                Ogłoszenie 
                                           Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                          Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r.  
 
 
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
 
1. Zadania podmiotów
Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień w populacji, zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień, na terenie poniżej wymienionych gmin: 
 
Stara Kamienica 0206092
Dobroszyce 0214032
Dziadowa Kłoda 0214042
Kondratowice 0217022
Przeworno 0217032
Złoty Stok 0224074
Sulików 0225052

  
z wyłączeniem pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami.  
 
2. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?
Do udziału w programie może zostać zakwalifikowany podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, w szczególności świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczeniodawca POZ), spełniający następujące warunki: 
• posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL); 
• posiada lub zadeklaruje dysponowanie, na dzień 28 grudnia 2020 r., potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących na terenie gmin wskazanych w punkcie 1 i spełnienia wymagań określonych w punktach 2-7 
• podmiot jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia CEZ), oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CEZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych);  Wymagania organizacyjne: 
• prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się  minimalnej liczby dni  prowadzenia szczepień; 
• prowadzenie  szczepień  przez  zespół  wyjazdowy  (w  szczególności  w  miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień); 
• opcjonalnie – prowadzenie szczepień obejmujących organizację transportu z miejsca zamieszkania/pobytu i odwiezienie po szczepieniu osób, którym stan zdrowia  uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień; 
• zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje; 
• organizacja procesu szczepienia powinna uwzględniać separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów, co może być realizowane poprzez wyodrębnienie lokalu i ciągów komunikacyjnych lub rozdzielenie harmonogramów przyjęć; 
• wykorzystanie systemu informatycznego udostępnionego przez CEZ do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek – wymagany jest  dostęp do komputera z dostępem do internetu. 
 
3. Wymagania osobowe (dla jednego zespołu szczepiącego, dotyczy także zespołów mobilnych): 
• lekarz lub felczer, pielęgniarka lub położna lub higienistka szkolna lub ratownik medyczny lub osoba wykonująca inny zawód medyczny posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje; 
• kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz). 
 
4. Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień: 
• wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych (punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem);
• co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, toalety dla personelu i pacjentów w miejscu udzielania świadczenia.
 
5. Wyposażenie ambulatoryjnego punktu szczepień 
(dotyczy także pomieszczeń czasowo przystosowanych do udzielania szczepień):
 
• sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko  na dokumentację medyczną, telefon); 
• sprzęt  komputerowy (komputer, drukarka) z dostępem do  Internetu;  kozetka lekarska (zalecana); 
• szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne  materiały medyczne; 
• stolik do przygotowania szczepionki;  
• zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych); 
• aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi; 
• stetoskop; 
• środki do odkażania i dezynfekcji;  
• środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych;  
• termometr; 
• lodówka,  urządzenie chłodnicze – z wolną  przestrzenią do  przechowywania szczepionek; 
• pojemniki na odpady medyczne (z tworzywa sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia (zabezpieczenie  odpadów medycznych oraz zapewnienie ich odbioru i utylizacji). 
 
6. Wyposażenie mobilnego punktu szczepień: 
• zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy  (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych); 
• aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi; 
• pojemnik do  przechowywania szczepionki; 
• stetoskop; 
• środki do odkażania i dezynfekcji;  
• środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych;  • termometr; 
• dostęp do sprzętu  komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do Internetu. 
 
7. Podstawowe zasady realizacji szczepień: 
• w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi; 
• osoba wchodząca do poczekalni dezynfekuje dłonie; 
• między osobami w poczekalni powinna być zapewniona odległość min. 1,5 m; 
• osoba wchodząca do poczekalni oraz gabinetu ma osłonę ust i nosa; 
• poczekalnia wietrzona jest raz na 1h w sposób pośredni lub bezpośredni; 
• pomieszczenie w którym jest wykonywane  szczepienie oraz punkt badań są wietrzone raz  na 1h przez co najmniej 5 minut.; 
• punkt  badań i stanowisko szczepień są na  bieżąco dezynfekowane; 
• raz  na godzinę dezynfekuje się  klamki,  poręcze, oparcia  krzeseł,  podłogę w  poczekalni; • miedzy  osobą  badaną a szczepioną należy zapewnić odstęp, w tym z użyciem parawanów  czy przesłon, zapewniających intymność podczas szczepienia; 
• osoba  przed szczepieniem wypełnia w poczekalni ankietę lub przynosi ją wypełnioną ze 
 sobą. 
 
8. Procedura naboru. 
Podmioty, zgłaszają swoja swoją aplikację za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie oświadczając, że spełnią wymagania. Pierwszeństwo w procesie kwalifikacji mają świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą, opracowywanego przez  właściwego miejscowo dyrektor  OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest  publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ i Dzienniku Urzędowym Wojewody.  
 
9.Wynagrodzenie. 
Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: 
• 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta; 
• 68,15 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z  uwzględnieniem transportu pacjenta  na szczepienie; 
• 95,70 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta; 
• 73,19 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu  zamieszkania pacjenta w  przypadku więcej niż 5 pacjentów  przebywających pod jednym adresem. 

10. Sposób rozliczenia należności za szczepienia. 
• stawki, o których mowa w punkcie 10 zostaną ujęte w zarządzeniu Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy); 
• podmioty wykonujące szczepienia będą rejestrować ich wykonanie w systemie CEZ;  • za wykonane  uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem  karty szczepienia; 
• dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CEZ do NFZ; 
• podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie CEZ szczepienia  przeciwko SARS- CoV-2 w terminach  określonych w  zarządzeniu  Prezesa NFZ (raz na miesiąc lub częściej  za  zgodą  dyrektora OW  NFZ); 
• oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków  na wskazane  konto bankowe  podmiotu. 
 
11. Informacje o sposobie zgłoszenia: 
• formularz zgłoszenia w postaci pliku „Formularz zgłoszeniowy”.xls jest dostępny  w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
• wypełnienie i przesłanie formularza jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu lub  deklaracji spełnienia warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień; 
• zgłoszenia (wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej), będą przyjmowane do dnia 22 grudnia 2020 r., zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb; 
• wypełnione formularze należy kierować na dedykowany adres email: szczepienia@nfz-wroclaw.pl
• zgłoszenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są rozpatrywane w pierwszej  kolejności; 
• zgłoszenia zostaną  rozpatrzone do dnia 24 grudnia 2020 r.; 
• ewentualne zmiany (przedłużenie) terminów, dostosowania do wymagań, składania zgłoszeń i ich  rozpatrywania będą przedmiotem odrębnych ogłoszeń; 
• o wyniku kwalifikacji podmioty zostaną  poinformowane indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Jeżeli podmiot leczniczy złożył już aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i chciałby dokonać modyfikacji (zmiany) tego zgłoszenia poprzez dodanie nowego punktu szczepień (miejsca) zlokalizowanego na terenie gmin określonych w tym ogłoszeniu powinien złożyć ponownie nowe zgłoszenie.  Wszystkie poprzednie zgłoszenia zachowują ważność. 
 
                    
Łukasz Sendecki
Dyrektor
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisano  elektronicznie/ 

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

  .

Pliki do pobrania
1. Ogłoszenie Dyrektora DOW NFZ o naborze do Narodowego Programu Szczepień - 892 kB
2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie szczepień przeciwko SARS-CoV-2 - 25 kB