logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

2021-04-30

   

DOW NFZ przekazuje informacje dla świadczeniodawców, którzy zamierzają złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej – zasady uregulowane zarządzeniem Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 r. ( link do zarządzenia).

 

 

1.   Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 ww. zarządzenia jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu w wersji papierowej poprawnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami tj.:

-          wniosek o udzielenie dofinansowania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. zarządzenia

-          specyfikacja dofinansowania - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ww.  zarządzenia (dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie MS Excela)

-          potwierdzone przez osobę reprezentującą świadczeniodawcę lub przez niego upoważnioną za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę i sfinansowanie w okresie od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia do dnia 31 grudnia 2021 roku ze środków własnych – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu:

o    urządzeń informatycznych,

o    oprogramowania,

o    usług

do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, określonych w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia.

 

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku.

 

2.   Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku:

I.              Dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy muszą być zgodne z CEIDG lub KRS.

II.             Należy wymienić pełny kod umowy obowiązującej w roku 2021.

III.           Liczba miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ w umowie powinna być zgodna z zawartą umową.

IV.           Kwota powinna być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania załącznik nr 3.

V.            Numer rachunku bankowego wskazanego do przesłania środków z dofinansowania powinien być zgodny z numerem rachunku we wskazanej we wniosku umowie.

VI.           Podpisując wniosek świadczeniodawca oświadcza, że:

1.     spełnia warunki otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu tj.

·         posiada obowiązującą w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.  umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,

2.     wydatki  poniesione na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej objęte niniejszym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł,

3.     Świadczeniodawca zaznacza skreślając niepotrzebne, że ma lub nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.),

4.     Świadczeniodawca zaznacza skreślając niepotrzebne, że korzystał lub nie korzystał w 2020 r. z dofinansowania określonego w zarządzeniu nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zmienionego zarządzeniem Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020r.

VII.          Wniosek musi być podpisany przez upoważnioną osobę. W przypadku, gdy osoba nie jest uprawniona do reprezentowania świadczeniodawcy z mocy prawa do wniosku należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. Ta sama osoba powinna być podpisana na wniosku i na specyfikacji dofinansowania – załącznik nr 3.

 

3.   Specyfikacja dofinansowania  - załącznik nr 3 dodatkowe WAŻNE informacje

 

-          w jednym wierszu specyfikacji należy ująć informacje wynikające tylko z jednej FV(rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania i dołączonej do wniosku

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 5, 6, 9 i 10 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

 

-          W pozycji „Nazwa świadczeniodawcy” należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 2,

 

-          W pozycji „NIP świadczeniodawcy” należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 2,

 

-          W pozycji „Czy podmiot ma możliwość odliczenia VAT (TAK/NIE)*” należy wpisać:

o    TAK, jeżeli w punkcie VI ust. 3 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT

lub

o    NIE, jeżeli w punkcie VI ust. 3 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

 

-          W pozycji „Czy podmiot w 2020 r. korzystał z dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (TAK/NIE) należy wpisać:

o    TAK, jeżeli w punkcie VI ust. 4 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że korzystał w 2020 r. z dofinansowania określonego w zarządzeniu nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zmienionego zarządzeniem Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020r.

o    NIE, jeżeli w punkcie VI ust. 4 wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie korzystał w 2020 r. z dofinansowania określonego w zarządzeniu nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zmienionego zarządzeniem Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020r.

-          W kolumnach nr od 2 do 6 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

-          W kolumnie nr 7 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

-          W kolumnie nr 8 należy wpisać datę odbioru urządzenia informatycznego lub oprogramowania lub realizacji usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej  uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

-          W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w pozycji dotyczącej podatku VAT) elementu kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 11 lub w kolumnie nr 12 lub kolumnie nr 13 lub kolumnie nr 14 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w pozycji dotyczącej podatku VAT)

-          W kolumnie nr 10 należy wykazać wnioskowaną kwotę dofinansowania pozycji wykazanej w kolumnie nr 11 lub nr 12 lub nr 13 lub nr 14 nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr 9. Każdą pozycję i wyliczoną wartość razem należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

 

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 10 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania

 

 

Przykładowe wyliczenie kwot dofinansowania

zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 66/2021/DEF z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dofinansowanie na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kwota dofinasowania

§ 4. ust. 1 pkt 1 lit. a

Poniesione wydatki netto mniejsze niż 6 504 zł x 80%

mniejsza niż 5 203,20 zł

§ 4. ust. 1 pkt 1 lit. b

Poniesione wydatki brutto mniejsze niż 7 999,92 zł x 80%

mniejsza niż 6 399,94  

§ 4. ust. 2 pkt 1 lit a

Poniesione wydatki netto mniejsze niż 3252,00 zł x 80%

mniejsza niż 2601,60 zł

§ 4. ust. 2 pkt 1 lit b

Poniesione wydatki brutto mniejsze niż 3 999,97 zł x 80%

mniejsza niż 3199,97 zł

 

-          W kolumnie nr od 11 do 14 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usługi mają być objęte dofinansowaniem.

 

Uwagi ogólne:

-         Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy,

-         Wniosek i załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania winien być sporządzony wg wzorów określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ, o którym mowa wyżej,

-         Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania obejmuje podmioty udzielające świadczeń w ramach zawartej umowy w rodzaju określonym w § 1 ust. 2. zarządzenia nr 66/2021/DEF Prezesa NFZ.

 

Jednocześnie należy do DOW NFZ przesłać załącznik nr 3 jako plik w formacie MS Excel stanowiący specyfikacje dofinansowania. Na adres e-mail: dofinansowanie@nfz-wroclaw.pl z dopiskiem „wniosek o dofinansowanie informatyzacji” oraz kod świadczeniodawcy.

 

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

-          weryfikacji załącznika nr 2 tj. wniosku o udzielenie dofinansowania (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej) tel. 71/ 79 79 222, 233,

-          przedmiotu dofinansowania czyli sprzętu, oprogramowania, usług (Wydział Informatyki) tel.71/79 79 427,

-          weryfikacji załącznika nr 3 tj. specyfikacja dofinansowania  (Wydział Ekonomiczno- Finansowy) tel. 71/79 79 425, 426, 433.

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .