logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ważna informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2023.

2024-01-17

   

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 grudnia 2023r.

Ponownie przypominamy, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (OWU § 23 ust. 3)1].
Dokumenty rozliczeniowe to rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym.

Ostateczne przekazanie informacji o zrealizowanych świadczeniach w grudniu 2023 roku powinno nastąpić najpóźniej do 19 stycznia 2024 roku.

Mając na uwadze powyższe unormowanie i konieczność przeprowadzenia końcowych analiz z realizacji umów obowiązujących w roku 2023, informujemy, że pod uwagę brane będą tylko dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 19 stycznia 2024 roku. Po tym terminie wszelkie zmiany w sprawozdawczości nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu końcowych wartości umów.

Prosimy o zachowanie terminu przekazania danych statystycznych.

Dodatkowo informujemy, że blokada możliwości przekazywania danych sprawozdawczych nastąpi
9 lutego 2024 roku (§ 23.1 OWU)1], a blokada zlecania naliczenia świadczeń do zapłaty i możliwości składania rachunków na podstawie przygotowanych przez Fundusz szablonów nastąpi 14 lutego 2024 roku (§ 27.2 OWU)1].


Podstawa prawna:
1] ogólne warunki umów stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015
roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zwane OWU. (tj. Dz.U.2023 poz. 1194 ze zm.).
                                                                           

Kontakt:
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Rozliczania Umów dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 31, 35:
tel. 71/ 79 79-455/ 495/ 481/ 417/ 391/ 402/ 403/ 428/ 494/ 235
Delegatura w Jeleniej Górze dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 34:
tel. 75/ 64 58-722/ 753/ 737/ 714/ 718
Delegatura w Legnicy dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 33:
tel. 76/ 72 93-120/ 119/ 118/ 117
Delegatura w Wałbrzychu dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 32:
tel. 74/ 66 43-107/ 108/ 117/ 104/ 118

Tomasz Strożak
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  .