logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj
   

POZ

Sprawozdawczość za I półrocze 2016 r. w ramach umowy POZ w zakresie informacji dotyczącej badań diagnostycznych (załącznik nr 3c)

2016-06-07

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna § 1 ust. 5 pkt a „Informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c zgodnie z wykazem określonym dla POZ w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy oraz zakresem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy, będą przekazywane przez Świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Fundusz i zgodnie z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku nr 3c do umowy „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza poz wraz z okodowaniem dla celów sprawozdawczości” – komunikatem XML typu ZBPOZ – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego;” oraz zgodnie z § 4 Świadczeniodawcy będący realizatorami umów o udzielanie świadczeń lekarza poz, o których mowa w § 1 w ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, niezależnie od dotychczas przekazanej sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych, zobowiązani są do sprawozdania wykonania badań za okres całego I półrocza 2016 r. komunikatem ZBPOZ, w terminie do dnia 20 lipca 2016 r.

Zgodnie z § 14 umowy POZ/2016, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.

 

Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie 71/79-79-387, 426, 433.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .