logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz Oddział

Drukuj

Deklaracja dostępności


Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nfz-wroclaw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Standardy dostępności

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
- Strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
- Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
- Używamy czytelnie opisanych formularzy.
- Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
- Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
- Stosujemy zasady prostego języka.
- Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Maj, e-mail: dostepnosc@nfz-wroclaw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dane adresowe

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6 , 50-525 Wrocław

Centrum Obsługi Ubezpieczonych
ul. Jana Władysława Dawida 2 , 50-527 Wrocław

Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18 , 58-500 Jelenia Góra

Delegatura DOW NFZ we Wałbrzychu
ul. Kościuszki 1-3 , 58-300 Wałbrzych

Delegatura DOW NFZ w Legnicy
ul. Jana Pawła II 7 , 59-220 Legnica

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie
ul. Generała Władysława Sikorskiego 21 , 67-200 Głogów

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Kłodzku
ul. Grunwaldzka 1B , 57-300 Kłodzko

Budynek A ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław
1. Przy schodach do głównego wejścia budynku znajduje się podjazd dla wózków.
2. Wejście od strony parkingu (wejście służbowe) jest nie dostępne dla osób.
3. Posterunek ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z systemem SELKOD, przez które może przejechać osoba na wózku.
4. W budynku jest dźwig osobowy zabezpieczony systemem SELKOD.
5. Do kolejnych kondygnacji budynku jest dostęp za pomocą dźwigu osobowego, który znajduje się przy posterunku ochrony.
6. Toaleta dla osób znajduje się na parterze, przy posterunku ochrony.
7. Przy wejściu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób .
8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
10. W budynku nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
11. Nad wejściem głównym i od strony parkingu nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Budynek B ul. Gliniana 22, 50-525 Wrocław
1. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych.
2. W budynku bak urządzeń pozwalających osobom udać się na kolejne kondygnacje.
3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze około 10 m od wejścia głównego.
4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
6. W budynku nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
7. Nad wejściem głównym i od strony parkingu nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Budynek C ul. Jana Władysława Dawida 2, 50-527 Wrocław (Centrum Obsługi Ubezpieczonych)
1. Przy schodach do dwóch wejść budynku znajduje się podjazd dla wózków.
2. Boczne wejście (wejście służbowe) jest nie dostępne dla osób .
3. Posterunek ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia drugiego, które traktowane jest jako wejście główne.
4. W budynku jest platforma dla osób z niepełnosprawnością.
5. Na kolejną kondygnację budynku jest dostęp za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnością, która znajduje się na wprost wejścia głównego.
6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, 10 m od posterunku ochrony.
7. Przy wejściu na posesję od ul. Dawida wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
8. Na parkingu dla klientów wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
11. W budynku nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
12. Nad wejściem głównym i od strony parkingu nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
14. Schody w budynku oznaczone są taśmami kontrastowymi.

Budynek TWK1 ul. Powstańców Śląskich 28-30 Wrocław
Budynek nie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenia wynajmowane będą do połowy roku 2021, w pomieszczeniach nie są przyjmowani klienci).

Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra
1. Do budynku jest jedno wejście, przystosowane do osób z niepełnosprawnością.
2. Brak barier architektonicznych.
3. Przed budynkiem jest oznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
4. Recepcja znajduje się w holu.
5. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych.
6. Wszystkie pokoje, gdzie obsługuje się klientów znajdują się na parterze.
7. Dostęp do nich bez barier architektonicznych.
8. Po prawej stronie jest winda i wejście schodami na wyższe kondygnacje.
9. W budynku jest osoba przeszkolona z języka migowego.
10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W budynku brak sygnalizacji dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Delegatura DOW NFZ w Wałbrzychu ul. Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych
1. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, bez barier architektonicznych. Drzwi otwierają się automatycznie.
2. W korytarzu, obok drzwi znajduje się posterunek ochrony obiektu.
3. Sala Obsługi Klientów znajduje się na parterze (brak barier architektonicznych). Na korytarzach powieszone plansze informacyjne.
4. Pełna dostępność do wszelkich funkcjonalności Delegatury z poziomu parteru (brak barier architektonicznych). Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe poza dostępem dla klientów.
5. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczone bezpośrednio przed wejściem do Delegatury.
6. Możliwość swobodnego wstępu z psem asystującym.
7. Brak tłumacza języka migowego.

Delegatura DOW NFZ w Legnicy ul. Jana Pawła II 789-220 Legnica
1. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy.
2. Przy schodach zlokalizowane jest stanowisko ochrony.
3. W budynku znajduje się winda.
4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
5. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W Delegaturze pracują osoby, które ukończyły kurs języka migowego.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych ul. Sikorskiego 21 67-200 Głogów
1. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.
2. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
3. W budynku znajduje się winda.
4. Na parkingu przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób.
5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych ul. Grunwaldzka 1B 57-300 Kłodzko
1. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób , bez barier architektonicznych.
2. Sala Obsługi Klientów znajduje się na parterze.
3. W odległości 200 m od siedziby znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Łatwy dojazd z parkingu (brak różnicy wzniesień).
4. Możliwość swobodnego wstępu z psem asystującym. Wejście i przejścia na tyle szerokie, aby spełnić ten warunek.
5. Brak tłumacza języka migowego.