logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz Oddział

Drukuj

Deklaracja dostępności


Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej nfz-wroclaw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 28.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia pracuje nad przeniesieniem stron oddziałów wojewódzkich na jeden wspólny serwis. Będzie on zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Standardy dostępności

- Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
- Strona wykorzystuje nawigację okruszkową (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
- Elementy interaktywne – takie jak odnośniki czy przyciski – mają wyraźne obramowanie (fokus).
- Używamy czytelnie opisanych formularzy.
- Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła – osoby słabowidzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
- Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie – osoby słabowidzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonych na górze ekranu.
- Stosujemy zasady prostego języka.
- Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W razie problemów z dostępnością cyfrową strony prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Mierzwińska, e-mail: dostepnosc@nfz-wroclaw.pl, telefon: 71 79 79 133. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji w alternatywnej formie – na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- sposób kontaktu,
- sposób przedstawienia informacji – jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie od razu, maksymalnie w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje, kiedy zrealizuje żądanie. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Jeżeli podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław

Sala Obsługi Klientów we Wrocławiu
ul. gen. Romualda Traugutta 55, 50-416 Wrocław

Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra

Delegatura DOW NFZ we Wałbrzychu
ul. Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych

Delegatura DOW NFZ w Legnicy
ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica

Punkt Obsługi Klientów w Głogowie
ul. Kotlarska 15, 67-200 Głogów

Punkt Obsługi Klientów w Kłodzku
ul. Objazdowa 11, 57-300 Kłodzko

Sala Obsługi Klientów, ul. gen. Romualda Traugutta 55, 50-416 Wrocław
1. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych.
2. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Za nimi jest wiatrołap, następnie po prawej stronie znajdują się drugie drzwi otwierane automatycznie, prowadzące na salę obsługi klienta.
3. Na wprost wejścia znajduje się biletomat oraz stanowiska: informacji, punktu podawczego i ochrony.
4. Po prawej stronie od wejścia znajduje się tyflomapa.
5. Po lewej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia, a dalej stanowiska bezpośredniej obsługi klientów.
6. Na sali jest ścieżka naprowadzająca, która prowadzi od wejścia do stanowiska bezpośredniej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami i toalety dla osób z niepełnosprawnością.
7. W budynku są dwa znaczniki Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i niedowidzące do wejścia do budynku oraz tyflomapy.
8. Na sali są dwie pętle indukcyjne – na stanowisku informacji oraz stanowisku bezpośredniej obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami.
9. Na sali są osoby, które znają język migowy.
10. Na sali znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, pokój dla opiekuna z dzieckiem oraz pokój do rozmów z klientami potrzebującymi zapewnienia większej intymności.
11. Na sali znajduje się kącik małego klienta.
12. Na sali nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
13. Na sali zastosowano kontrastowe oznaczenia.
14. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
15. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek A, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław
1. Przy schodach do głównego wejścia budynku znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
2. Wejście od strony parkingu (służbowe) jest niedostępne dla klientów.
3. Posterunek ochrony znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z systemem SELKOD, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.
4. W budynku jest winda zabezpieczona systemem SELKOD.
5. Do kolejnych kondygnacji budynku jest dostęp za pomocą windy, która znajduje się przy posterunku ochrony.
6. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze przy posterunku ochrony.
7. Przy wejściu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla klientów.
8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
10. W budynku jest pętla indukcyjna.
11. W budynku nie ma sygnalizacji dla osób niewidomych i słabowidzących.
12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek B, ul. Gliniana 22, 50-525 Wrocław
1. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych.
2. W budynku brak urządzeń pozwalających klientom udać się na kolejne kondygnacje.
3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze około 10 m od głównego wejścia.
4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
6. W budynku jest pętla indukcyjna.
7. W budynku nie ma sygnalizacji dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek C, ul. Jana Władysława Dawida 2, 50-527 Wrocław
1. Przy schodach do dwóch wejść budynku znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
2. Posterunek ochrony znajduje się po lewej stronie od drugiego wejścia, które traktowane jest jako główne.
3. W budynku jest platforma dla osób z niepełnosprawnością.
4. Na kolejną kondygnację budynku jest dostęp za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnością, która znajduje się na wprost głównego wejścia.
5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze 10 m od posterunku ochrony.
6. Przy wejściu na posesję od ul. Jana Władysława Dawida wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
7. Na parkingu wyznaczono trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
10. W budynku jest pętla indukcyjna.
11. W budynku nie ma sygnalizacji dla osób niewidomych i słabowidzących.
12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Delegatura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Jeleniej Górze, ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra
1. Do budynku jest jedno wejście, przystosowane do osób z niepełnosprawnością.
2. Brak barier architektonicznych.
3. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
4. Recepcja znajduje się w holu.
5. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
6. Wszystkie pokoje, gdzie obsługuje się klientów, znajdują się na parterze.
7. Dostęp do nich bez barier architektonicznych.
8. Po prawej stronie jest winda i wejście schodami na wyższe kondygnacje.
9. W budynku jest osoba znająca język migowy.
10. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W budynku brak sygnalizacji dla osób niewidomych i słabowidzących.
12. W budynku jest pętla indukcyjna.
13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Delegatura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Wałbrzychu, ul. Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych
1. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, bez barier architektonicznych. Drzwi otwierają się automatycznie.
2. W korytarzu obok drzwi znajduje się posterunek ochrony.
3. Sala obsługi klientów znajduje się na parterze (brak barier architektonicznych). Na korytarzach powieszone są plansze informacyjne.
4. Pełna dostępność do wszelkich funkcjonalności delegatury z poziomu parteru (brak barier architektonicznych). Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe poza dostępem dla klientów.
5. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone bezpośrednio przed wejściem do delegatury.
6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. Brak tłumacza języka migowego.
8. W budynku nie ma sygnalizacji dla osób niewidomych i słabowidzących.
9. W budynku jest pętla indukcyjna.
10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Delegatura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Legnicy, ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica
1. Do części korytarza prowadzą schody z platformą.
2. Przy schodach jest stanowisko ochrony.
3. W budynku znajduje się winda.
4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
5. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W delegaturze pracują osoby, które ukończyły kurs języka migowego.
8. W budynku nie ma sygnalizacji dla osób niewidomych i słabowidzących.
9. W budynku jest pętla indukcyjna.
10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Punkt Obsługi Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Głogowie, ul. Kotlarska 15, 67-200 Głogów
1. Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych. Przy wejściu znajduje się dzwonek.
2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na parterze.
3. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym.
6. Na sali znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
7. Na sali zastosowano kontrastowe oznaczenia.
8. W budynku jest pętla indukcyjna.

Punkt Obsługi Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kłodzku, ul. Objazdowa 11, 57-300 Kłodzko
1. Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych. Przy wejściu znajduje się dzwonek.
2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na parterze.
3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
4. W budynku jest pętla indukcyjna.
5. Na sali znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz pokój dla opiekuna z dzieckiem.
6. Na sali znajduje się kącik małego klienta.
7. Brak tłumacza języka migowego.
8. Na sali zastosowano kontrastowe oznaczenia.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.